PapaRatzi cover

Inleiding

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Deze webpagina bevat het notenapparaat voor het boek 'Papa Ratzi, Paus & Ketter': door Eddy A.M. Daniels:, ©Aqua Fortis Uitgeverij.

Het boek kan besteld worden tegen 24€. Eveneens verkrijgbaar is 'De Open Samenleving en haar Nieuwe Vijanden':, voor een bedrag van 20€.

Contacteer de auteur via redactie@perceptie-realiteit.be.

Inleiding.

p. 8: Of wat te denken van de uitspraak van de al even politiek correcte schrijver Tom Naegels in januari 2006 in De Morgen (...) Van gearrangeerde of gedwongen huwelijken heeft hij nooit gehoord? Of toch?1

p. 9: Marx wilde helemaal niet zeggen dat de godsdienst een duister systeem is, uitgebroed door gemene priesters, om het volk te bedriegen, maar wel dat het volk in zijn ellende zich een God fantaseert om zich aan op te trekken.2

p. 9: Hij had dit ontleend aan een hegeliaanse filosoof, Ludwig Feuerbach (1804-1872), die een ophefmakend boek had geschreven, Das Wesen des Christentums. Het boek sloeg in als een bom door Feuerbachs beroemde projectietheorie waar ook Sigmund Freud naar teruggreep: God is de projectie van de menselijke verlangens.3

p. 9: De mens stelde zich een opperwezen voor omdat hij verlangde naar het bestaan van een hogere macht en hij begon dit wezen allerlei goddelijke eigenschappen toe te dichten. Hij schiep voor zichzelf een God, gedreven vanuit innerlijke noodzaak.4

p. 9: Ik las vervolgens Hans Küng, de dissidente theoloog die toen net last had met Rome, Bestaat God? En kwam diep onder de indruk van zijn antwoord op die theorie. Goed, God is misschien een projectie van onze diepste verlangens? Maar is het ontkennen van God dat ook niet?5

p. 10: Ik las Paul Schebesta, de missionaris-antropoloog, die aan de hand van onderzoek bij verscheidene primitieve volkeren een verlangen naar een ‘Hoogste Wezen’ meent te ontwaren.6

p. 10: Toegegeven: hun graad van ‘comfort’ is niet te vergelijken met het comfort en de luxe die wij in het Westen kennen, maar ze hoeven er dan ook weinig of geen inspanning voor te leveren, zodat drie uur werken per dag ruimschoots volstaat.7

p. 10: Tot ik een boekje in handen kreeg van een rabbijn, Harold S. Kushner, Als het kwaad goede mensen treft. Het was maandenlang nummer één in de bestsellerlijsten.8

p. 15: Dit boek is geen klassieke biografie, want die bestaat reeds, al zijn er kritieken op uit te brengen.9

Hoofdstuk 1.

p. 20: Dat is meer dan voldoende om door sommigen het etiket ‘nazipaus’ opgeplakt te krijgen, vooral sinds historicus Daniel S. Goldhagen met een minimum aan kritische zin en een maximum aan kwade wil alle toenmalige Duitsers tot ‘Hitlers gewillige beulen’ heeft bestempeld.1

p. 25: Waar het echter om de essentie van hun geloof ging, hielden de meeste katholieken het hoofd rechtop. In 1941 wilden de nazi’s alle kruisbeelden uit publieke plekken verwijderen. Van de twaalfduizend inwoners van Traunstein zouden er tweeduizend deelgenomen hebben aan een protestdemonstratie, waarop de maatregel werd veer ingetrokken.2

p. 26: In juni 1951 werden ze allebei priester gewijd. In 1953 behaalde Joseph zijn doctoraat theologie met een verhandeling over Augustinus, de kerkvader die de basis had gelegd voor het middeleeuwse christendom.3

p. 26: In 1957 behaalde hij zijn tweede titel met een thesis over Bonaventura, de mystieke ‘voltooiier’ als het ware van die Middeleeuwen.4

p. 27: De humane Middeleeuwen van Benedictus – deze ‘synthese van geloof en rede’ – zweefden tussen de twee thesisonderwerpen van Ratzinger, tussen Augustinus en Bonaventura. Na zijn keuze tot paus zullen Ratzingers uitverkoren geestesgenoten zijn christendom eveneens beschrijven als ‘een synthese van geloof en rede’.5

p. 30: Eén van de eersten die protesteerde was Pius’ vroegere medewerker Giovanni Montini. Hij deed dit ongeveer op het moment zelf van zijn verkiezing tot Paulus VI.6

p. 31: De bestseller-auteur John Cornwell heeft Pius XII in 1999 immers ervan beschuldigd gehandeld te hebben vanuit antisemitisme endat verklaart waarom hij de nazi’s daarom bewust gesteund te hebben.7

p. 31: Als reactie zetten de nazi’s een campagne op om de Duitsers te waarschuwen voor ‘het internationale complot’ tegen hun vaderland ‘van Rome en het jodendom’.8

p. 32: Het klinkt als een kapotte grammofoonplaat, want ernstige historici als Brechenmacher zijn er quasi zeker van dat die zo goed als niets meer bevatten dat nog niet uit andere bronnen bekend is.9

p. 34: Die gedachte zou de koning trouwens zijn ingefluisterd door de socialistische partijleider Hendrik De Man.10

p. 35: In september 1943 vond de eerste deportatie vanuit Kopenhagen plaats. Christiaan X zou een Jodenster hebben opgespeld en de Duitse opperbevelhebber hebben meegedeeld dat hij persoonlijk bij het volgende transport zou zijn.11

p. 35: Hij had zich in het Vaticaan met een Jodenster kunnen vertonen, al voor de oorlog. Had zijn voorganger Pius XI bij de eerste Jodenwetten – verwijzend naar de bijbelse traditie – niet verklaard ‘in geestelijke zin zijn we allemaal semieten’?12

p. 36: Begrijpt u het toch, pater generaal, sinds Rome door de Duitsers bezet is hoop ik dat SS en Vaticaan bloedig met elkaar in botsing zullen komen. Maar nu, nu gebeurt het monsterlijkste dat maar kàn gebeuren: ze hinderen elkaar zelfs niet (...) omdat de paus de beulen van Auschwitz niet verbiedt onder zijn ramen de slachtoffers in te laden.13

p. 36: Persoonlijk verdenk ik paus Pius XII niet van een gebrek aan persoonlijke moed, maar wel van onbegrip. Ik denk dat hij het verschil tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog niet voldoende inzag. Hij heeft het monsterlijke van het naziregime niet of alleszins te laat doorzien.14

Hoofdstuk 2.

p. 40: ‘Het is aan ons om een katholieke wetenschap te ontwikkelen,’ zo schreef Lamennais in 1831. ‘De menselijke geest wacht daarop, moe als hij is van de wanorde in de huidige wetenschap.’1

p. 41: Hij liet mensen in de gevangenis stoppen omdat zij volksspelen organiseerden op straat op zondag. Tijdens de carnavalfeesten mocht men geen wals dansen, en de wijnhuizen mochten slechts drank verkopen doorheen tralies, aan mensen op straat die zij geen stoel mochten aanbieden.2

p. 41: Hij dwong de joden weer in een getto te leven, maar elke sabbat moesten driehonderd van hen naar een kerk komen om naar een preek van de dominicanen te luisteren. Tussen 1813 en 1869 vonden er hierdoor bijna tweehonderd ‘bekeringen’ plaats, dat zijn er nog geen vier per jaar.3

p. 42: Zijn premier verbood zelfs gaslicht in de straten van Rome en spoorwegen in de Pauselijke Staten omdat zij geen chemins de fer (ijzeren wegen) zouden zijn, maar chemins d’enfer (hellewegen).4

p. 44: In hetzelfde jaar 1858 als Bernadette de dame voor het eerst zag, deed zich een incident voor in Bologna, dat toen nog deel uitmaakte van de Pauselijke Staten. Daar leefde een Joodse familie, Mortara.5

p. 47: Dat werd hooghartig verworpen, en de Italiaanse katholieken werden opgeroepen om niet deel te nemen aan het politieke leven van hun ééngemaakte natie, waar zij nochtans erg trots op waren. Een referendum over aansluiting van Rome bij Italië leverde 133.681 stemmen pro en 1.507 tegen op.6

p. 47: In 1931 verscheen er een vlammende encycliek Non abbiamo bisogno, tegen de indoctrinatie van de jeugd met de staatsideologie. Maar globaal genomen betekende de periode van het fascisme toch een terugkeer van katholieken in het politieke leven van het land.7

p. 48: Het was de middeleeuwse leer van de ‘drie orden’, waarbij iedereen moest blijven in de staat waarin God hem geschapen had.8

p. 49: Priester Daens kwam vervolgens overhoop te liggen met de eigen achterban, raakte in de vergeethoek, maar werd opnieuw bekend door de roman van Louis-Paul Boon, Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. In tegenstelling tot wat velen denken gaat deze roman niet over priester Adolf maar over zijn broer drukker-journalist Pieter Daens.9

p. 50: Normaal gesproken werd een kapelaan na vijf jaar pastoor, maar Ariëns benoeming bleef uit. Toen hij eindelijk bevorderd werd, stuurden ze hem naar een klein plaatsje, Steenderen, ver van de arbeidersstrijd. Daar kwam hij als persoon tot rust, ten koste van zijn sociale rol.10

p. 50: Beroemd is zijn uitspraak over de taalkwestie: La Belgique sera latine ou elle ne sera pas. ‘België zal een Latijnse taal spreken, of het zal ophouden te bestaan’. Het Nederlands was volgens Mercier geen taal om degelijk wetenschappelijk onderwijs in te geven.11

p. 52: Zo werpt hij zich, als kersverse paus, al op de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie in het Mexicaanse Puebla van januari 1979 (CELAM) als een dam op tegen al wie de kerk in de richting wil sturen van ‘een loutere structurele en sociaal-politieke betrokkenheid.’12

p. 52: Over de eeuwenlange samenwerking tussen grootgrondbezitters en episcopaat bij Wojtyla geen woord, noch over de rechtse doodseskaders die linkse activisten en syndicalisten – en de priesters die hen steunden – op systematische wijze vermoordden, in naam van het kruis.13

p. 53: Hij herhaalt woordelijk Leo XIII: ‘Echte bevrijding is bevrijding van zonde.’ Vooral de gedachte dat er een ‘volkskerk’ zou kunnen bestaan, die ‘uit het volk voortkomt’, doet zijn haren recht overeind staan. Er is maar één kerk, die is gesticht door Christus en hij, en hij alléén, is diens de plaatsbekleder.14

p. 53: Dat Jezus ‘tegen alles streed wat de broederschap tussen de mensen in de weg staat,’ moest eruit, omdat Karol Wojtyla zich geen strijdende Jezus kon voorstellen. In de plaats voegde hij toe dat vooraleer Jezus het dagelijkse leven veranderde ‘hij de mensen bevrijdde van de zonde.’15

p. 58: Vanaf 1910 moesten priesters een ‘antimodernisteneed’ afleggen, waarin zij zwoeren zich nooit de theorieën van ‘die sukkelaars’ eigen te maken.16

p. 58: Het zal tot 1961 duren – tijdens de aanloop van het Tweede Vaticaans Concilie – vooraleer men die zou ‘vergeten’, om ze pas in 1967 officieel af te schaffen.17

p. 58: Het zegt veel over de prioriteiten van Pius XII. Hij publiceerde een nieuwe encycliek, Divino Afflante Spiritu, en stond kritische bijbellectuur toe, zolang die maar ondernomen werd in een geest van geloof.18

p. 59: Pius XII werd gefascineerd door de hypothese van de Belgische katholiek Georges Lemaître die als eerste een Big Bang aan de basis zag liggen van het universum.19

p. 60: Een vergelijkbaar debat vond in Nederland plaats naar aanleiding van een uitlating van de katholieke minister van onderwijs Maria van der Hoeven in De Volkskrant (21/05/05). Zij werd van antwoord gediend door theoloog Erik Borgman, Intelligent ontwerp of prachtig toeval?.20

p. 61: Het werd door Julian Huxley (1887-1975), de eerste directeur van Unesco, voorgedragen als officiële filosofie voor dit genootschap, wat snel verworpen werd. En door Nobelprijswinnaar (1960) Peter Medawar (1915-1987) streng veroordeeld als wazig mysticisme.21

p. 63: Die theorie zegt dat als mensen van wereldbeeld veranderen zij niet slechts in onderdelen veranderen die met hun behoeften overeen stemmen, maar heel het alternatieve wereldbeeld overnemen, inbegrepen aspecten die voor hen persoonlijk niet belangrijk zijn.22

p. 63: Het gevolg is dat zij van persoonlijkheid veranderen, zij ‘knappen’ zegt men als er sprake is van religieuze sektes.23

p. 65: Het verhaal stond haaks – maar dat werd ons niet verteld – op de nadrukkelijke vermelding in de evangeliën dat Jezus vier broers en verschillende zussen had. (Mc 6:3. Mt 12:46-47. Joh 7:5). Daar had Hieronymus (349-420) nogal arbitrair ‘neven en nichten’ van gemaakt, maar dat gebeurde pas zo laat als 383.24

Hoofdstuk 3.

p. 69: Van Roncalli werd achteraf beweerd dat hij een vrijmetselaar was, zonder dat er zelfs maar een begin van bewijs werd gegeven. Wel schroomde de aartsconservatieve rector van de Lateraanse universiteit Antonio Polianti (1911-2001) zich niet om de paus er herhaaldelijk op te wijzen dat hij in geval van ketterij, net als iedereen, zijn ambt zou kwijtraken.1

p. 69: Polianti was een beschermeling van het Heilig Officie, de ‘moderne’ naam voor Heilige Inquisitie, en één van de inspiratoren geweest van Humani Generis.2

p. 69: Het is één van de weinige energieke beslissingen die deze paus ooit nam. Daarna besteedde Polianti de rest van zijn dagen besteden aan de heiligverklaring van Pius IX die hij als een vurig advocaat verdedigde. In 2000 schonk Johannes-Paulus II hem genoegdoening.3

p. 70-71: Het was zijn bedoeling, zo verklaarde Johannes XXIII, om de ramen te openen en frisse lucht binnen te laten, conform de uitspraak van Jezus in het Johannesevangelie, dat de geest is als de wind, hij waait waar hij wil (3:8). Hij stelde het voor als een plotse inval van de Geest, maar feitelijk liep hij op dit idee al te broeden voor hij paus gekozen was.4

p. 71: Slechts weinige kardinalen accepteerden de pauselijke uitnodiging om suggesties aan te dragen, en wie dat deed, deed het meestal met weinig enthousiasme.5

p. 71: De Osservatore Romano – de pauselijke krant, die steeds klaar staat voor slaafse personencultus rond de zetelende monarch – bracht de toespraak van de paus niet eens in haar geheel, maar slechts in de vorm van een samenvattend bulletin, dat een erg kille indruk maakte.6

p. 71: Zelfs de ‘progressieve’ theologen, die later zijn grote supporters zouden worden, vonden het te vroeg. Zij oordeelden dat hun vernieuwend werk nog niet voldoende doorgedrongen was in het bisschoppencollege. Zij vreesden dat hun invloed nog niet groot genoeg was, en het concilie dus niet vernieuwend kon worden.7

p. 71: De kerk was geen archeologisch museum van juiste doctrines, maar een pelgrimstocht in de wereld, op weg naar God. Op zo’n tocht zijn er vele onderzekerheden. Die moest men erbij nemen.8

p. 72: Na een antimodernistisch, nu een modernistisch concilie? Ook dat weer niet, want nog in juli 1962 – drie maanden voor de opening – stond hij het Heilig Officie toe om de reeds geciteerde waarschuwing voor het werk van Teilhard de Chardin te publiceren.9

p. 74: Daardoor viel hij op zichzelf terug, zodat hij zeer somber werd. Op vraag van Johannes XXIII – die zich op Congar geïnspireerd had, voor zijn ‘ketterse’ Palermo-toespraak – werd hij uit zijn isolement gehaald. Hij raakte vervolgens sterk betrokken bij de voorbereiding van de agenda van het Concilie.10

p. 74: Nummer twee was de aartsbisschop van Milaan, de gerespecteerde maar steeds weifelende kardinaal Giovanni Batista Montini (1897-1978), de latere paus Paulus VI. Een vertrouwensman van Johannes XXIII maar door hem ook schertsend ‘onze Hamlet’ genoemd.11

p. 75: ‘Niet dat de bedrieglijke leerstellingen (…) zouden ontbreken. Maar zij staan zo duidelijk haaks op de ware norm van de moraal en hebben zulke verderfelijke gevolgen laten zien, dat thans de mensen uit zichzelf geneigd lijken deze te veroordelen; dat geldt in het bijzonder voor (…) het overdreven vertrouwen in de vooruitgang van de techniek en de welvaart, die uitsluitend op de gemakken van het leven is gericht.’12

p. 76: Meteen na de opening wilde het college van secretarissen, geleid door curieman Pericle Felici (1911-1982), de commissies officieel laten wettigen.13

p. 77: Bisschop Bekkers schoot in vuur en vlam, liet de verhandeling in het Frans, Duits, Engels en Latijn vertalen, op 2.500 exemplaren stencillen en als pamflet verspreiden over de kloosters en hotels in Rome waar de concilievaders vertoefden.14

p. 77: Er had een ware revolutie van het episcopaat tegen de curie plaatsgevonden. Daarop trad de Belgische kardinaal Leo Suenens (1904-1995) naar voren met een compromisvoorstel.15

p. 78: Jan Grootaers, die als jonge peritus van kardinaal Suenens het hele concilie bijwoonde: ‘Zij hadden nog maar pas de roes van het concilie verlaten of zij werden thuis ontnuchterd door een diocees, waar zij de laatste jaren veel minder contact mee gehad hadden en geconfronteerd met weerbarstigheden waar zij helemaal niet op voorbereid waren’.16

p. 78: Bijgevolg konden de conservatieven een eigen visie op het concilie verspreiden, die de volgende jaren steeds dieper ging woekeren.17

p. 78: Hans Küng was dan nog zo tactloos geweest om reeds voor het einde van het concilie in een opzienbarende conferentie te verwittigen voor bisschoppen die in Rome wel voor woorden hadden gestemd, maar deze terug thuis niet in daden zouden omzetten.18

p. 79: ‘Moderniseringen zijn op enkele jaren verouderd. Als ze daar te sterk aan toegeeft, dan geeft de kerk haar boventijdse schat prijs. En verandert ze in een willekeurige instelling. Vooruitgang is een terugkeer, maar dat is geen achteruitgang. Dat is een terugkeer naar het navolgen van Christus.’19

p. 80: En ook: ‘Geëist wordt, dat in deze congregatie niemand (...) aangeklaagd, beoordeeld en veroordeeld wordt, zonder dat hij (en zijn bisschop) gehoord is, zonder dat hij vooraf de aantijgingen kent (...), zonder dat hem de gelegenheid wordt gegeven zichzelf of zijn boek te corrigeren.’20

p. 80: Ook Hans Küng zou het geweten hebben. Hij kwam met getrokken messen tegenover zijn collega en generatiegenoot te staan die, volgens hem, ‘een bliksemcarrière en een spectaculaire mentaliteitsverandering’ zou hebben doorgemaakt.21

p. 80: Waardoor hij wel geen carrière maar een oeuvre – en dus geestelijke macht – heeft opgebouwd, terwijl Ratzinger zich zou beklagen omdat hij het omgekeerde zou hebben bereikt.22

p. 81: Maar die teksten waren, in de ogen van Küng dan weer veel te moeizaam bevochten compromissen ‘tussen een overweldigende meerderheid, die de ernstige en levende theologie aan haar zijde vond, en de nietige curiale partij, die over de macht in het apparaat (…) beschikte.’23

p. 83: Alsook voor een ‘Oostpolitiek’ die een gesprek mogelijk maakte met de Sovjet-Unie. Ze maakte in Nederland de oprichting mogelijk van CDA (Christen-Democratisch Appel), in 1973 als federatie, in 1980 als partij.24

p. 83: Lercaro was een franciscaan die zijn aartsbisschoppelijk paleis had omgevormd tot een tehuis voor verlaten kinderen, en in arbeidersbuurten verbleef waar het communisme hoogtij vierde. De curie was er serieus bezorgd over, dat hij – mocht hij verkozen worden – het Vaticaan zou verlaten om in een sloppenwijk te resideren.25

p. 84: Waarop Wyszinski heel laconiek had geantwoord: ‘Het martelaarschap is altijd een genade en een eer, maar als ik de behoeften en verlangens van katholiek Polen afweeg, verlang ik het martelaarschap enkel als allerlaatste redmiddel. Ik wil mijn priesters achter het altaar, op de preekstoel en in de biechtstoel, niet in de gevangenis’.26

p. 87: Over twee centrale punten, die alle gelovigen in het traditionele katholicisme al jarenlang bezig hielden, werd immers niet gepraat: de anticonceptie in christelijke huwelijken. En het priestercelibaat.27

p. 87: Men denkt meestal dat de invoering van de volkstaal liturgisch het grootste verschil uitmaakte na het concilie, maar dat was niet zo. De preken gebeurden – sinds de doorbraak van de bedelorden in de dertiende eeuw – altijd al in de volkstaal.28

p. 89: Toen er gestemd werd bleek echter slechts drie procent van de aanwezige concilievaders tegen te stemmen. De conservatieven vormden – tot opluchting van de meerderheid – een luidruchtige maar onbetekenende fractie.29

p. 89: ‘De liturgie geeft ons niet meer (…) de ontmoeting met het mysterie (…). De gemeenschap doet niets anders dan zichzelf vieren. En dat is niet de moeite waard (…). Om die reden hebben wij een nieuwe liturgische beweging nodig, die de weg baant naar de ware vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie.’30

p. 91: Om die bizarre opvatting erdoor te duwen werd de beroemde evangeliepassage gebruikt over de genezing van de lamme in Kafarnaum.31

p. 94: De paus liet Lercaro weten dat zijn ontslagaanvraag wegens zijn leeftijd – de man was 77 – geaccepteerd werd, maar Lercaro had helemaal geen ontslag genomen.32

p. 95: Lefebvre predikte dit niet vanuit racistische overtuiging – hij was aartsbisschop geweest in Dakar, en pauselijk legaat voor geheel Afrika, en hij telde veel zwarte aanhangers die het met hem eens waren dat het katholicisme met zijn liturgie zijn aanspraak op de waarheid opgaf, als het zich te sterk zou openstellen voor andere tradities.33

Hoofdstuk 4.

p. 100: De man die dat toestond was Bernard Alfrink (1900-1987), de aartsbisschop van Utrecht, die tot dan bekend had gestaan als een autoritaire figuur.1

p. 100: Door de rangen te sluiten in onwrikbare trouw aan Rome, had Alfrinks voorganger Jan de Jong (1885-1955) van het ‘rijke roomse leven’ – bedoeld is de barokke traditie van het katholicisme met zijn processies, heiligenbeelden en pompeuze liturgie – een gerespecteerde gemeenschap gemaakt in een land, waar de protestantse kerken net uitblinken in soberheid.2

p. 101: Zelfs de progressieve bisschop Jan Bluyssen van Den Bosch (°1926) vond dat te brutaal, maar Schillebeeckx overdonderde Alfrink met kerkhistorische argumenten.3

p. 102: Dit alles ging gepaard met een groot zendingsbewustzijn. Nederland zou ‘een dienst bewijzen aan de wereldkerk’, door ‘het autoritaire kerkbeeld te doorbreken’. Daartoe moest het ‘zo groot mogelijke druk op Rome zetten’, enzovoort. Alfrink pleitte tevergeefs voor voorzichtigheid.4

p. 104: In zijn plaats werd een verzoenende figuur benoemd, Johannes Willebrands, met een uitstekende reputatie in de curie omdat hij de discussies rond oecumene of verzoening der christelijke kerken tijdens Vaticanum II in aanvaardbare beddingen had geleid.5

p. 105: In 1985, tijdens zijn bezoek aan Nederland, noemde hij die gekortwiekte synode de ‘uitdrukking van echte collegialiteit’.6

p. 105: Eén van de deelnemers, Jan Bluyssen, liet zich ontvallen dat hij ‘als een gebroken man’ uit Rome was teruggekeerd. Nog in zijn memoires, vijftien jaar later, noemt hij het ‘een schizofrene situatie’ waarin de Nederlandse bisschoppen ‘hopeloos verdeeld’ waren.7

p. 107: Merkwaardig genoeg werd bisschop Bär vooral aangevallen door de ‘conservatieven’ omdat hij in kwesties als euthanasie, abortus en het priesterhuwelijk voor een menselijke aanpak had gepleit, die rekening houdt met noodsituaties. 8

p. 108: In 2002 – zes jaar na haar dood – kreeg Ida Peerdeman kerkelijke erkenning als zieneres, op initiatief van Jozef Marianus (Jos) Punt (°1946), bisschop van Haarlem sinds 2001, een leerling van Gijsen.9

p. 109: De ‘conservatieven’ haalden immers geen winst uit de nederlaag van de ‘progressieven’. Toen zij in 1988 Moeder Theresa naar Nederland haalden, kregen zij amper zesduizend mensen bij elkaar.10

p. 109: Toch vindt hij het niet eenzijdig positief dat de religieuze traditie van eeuwen zo goed als voorbij is: ‘Kinderen weten niet meer wat zondagse kerkgang is. Ze bladeren niet meer door Bijbel en psalmenboek als de preek te lang duurt, (…). Er blijft geen steen van op de andere.’11

p. 112: ‘Wij hebben mannen nodig die hun ogen pal op God gericht houden, en van hem leren wat echte menselijkheid is (...). God komt tot ons via mannen die geraakt zijn door God. Wij hebben mannen nodig als Benedictus van Nursia.’12

p. 115: ‘Vandaag staan we echter voor het vraagstuk of de wereld geboren is uit irrationaliteit, en of de rede mogelijk slechts een bijproduct is, en misschien zelfs een schadelijk, van onze evolutie; dan wel of de wereld zijn oorsprong vindt in redelijkheid, zodat de rede uiteindelijk het criterium en het streefdoel is van de wereld’.13

p. 116: Een geheimleer dus, die vanuit persoonlijke extase contact zoekt met het Hogere, omdat het geloof in de bemiddeling door de kerk verloren is gegaan. Hij vond dat geen religieuze verrijking, zoals velen doen, maar een heidense dwaalleer.14

p. 120: Negen bisschoppen hadden voor gestemd, drie tegen, drie zich onthouden. Ottaviani had stug geweigerd dit rapport zelf aan de paus te overhandigen, het was de ondervoorzitter Julius Döpfner (1913-1975) die de klus moest klaren.15

p. 120: In april 1967 lekte het uit, via twee prestigieuze katholieke tijdschriften.16

Hoofdstuk 5.

p. 122: Op grond daarvan had de katholieke kerk een lichtelijk andere vorm van Drievuldigheidsleer uitgewerkt dan de orthodoxe, met voor die tijd gigantische en voor ons moeilijk te begrijpen politieke effecten.1

p. 123: Volgens de oudste traditie bestonden er vijf ‘vaderkerken’, Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Rome en Constantinopel. Daartussen werd de kerk van de oude keizerlijke hoofdstad Rome een erevoorrang toegekend, maar geen hiërarchisch primaatschap.2

p. 124: Hyppolitus schreef circa 215 dat de bisschop gekozen werd door geheel het volk. Volgens Cyprianus van Carthago circa 250 was een benoeming zonder keuze door het volk zelfs onwettelijk.3

p. 125: In een internationaal ruim verspreide preek had hij gezegd: ‘Ofschoon de waarheid altijd hetzelfde blijft, wordt onze kennis van de waarheid steeds groter. Enkele van onze begrippen van goed en kwaad zijn ook veranderd.’4

p. 126: Toch publiceerde paus Paulus VI op 25 juli 1968 op eigen houtje Humanae Vitae, waarin elke vorm van geboortecontrole definitief werd afgewezen, behalve de periodieke onthouding. Van collegialiteit ten overstaan van de bisschoppensynode, of zelfs maar van elementair respect ten overstaan van de eigen commissie, was niet in het minst sprake.5

p. 126: Volgens de historicus Andrzej Bardecki ging ongeveer zestig procent van Humanae Vitae terug op teksten van Wojtyla, en achteraf heeft hij zijn betrokkenheid ook als terloops toegegeven, aldus zijn hagiograaf Tad Szulc. Indertijd vond niemand dat echter belangrijk, wie interesseerde zich ook voor een Poolse bisschop?.6

p. 126: Dezelfde dag publiceerde de Belgische bisschoppenconferentie een verklaring in dezelfde lijn. Drie weken daarna volgde de Oostenrijkse kerk, een kleine week later de Canadese bisschoppen, drie weken later die van Denemarken, nog eens drie weken later gevolgd door die van Frankrijk.7

p. 127: Karol Wojtyla had dat echter voorzien, in paragraaf 14 van de encycliek werd nadrukkelijk gezegd dat die denkpiste hier niet van toepassing was. Wat betekende dat hij de encycliek onfeilbaar wilde maken. Toch volgden een maand later de Zwitserse bisschoppen de Franse koers.8

p. 128: Op 16 januari 1969 was hij daarom ook één van de eersten die, in de Osservatore Romano, openlijk en duidelijk de verdediging van de encycliek op zich durfde nemen.9

p. 133: Vanwaar die obsessie afkomstig is werd nooit echt verklaard, maar een Brits onderzoeker - Anthony Mockler in The Wandering Years – opperde al in 1976 dat Franciscus’ vader Pietro Bernardone waarschijnlijk een sympathisant was van de katharen, wat heel vaak voorkwam bij kooplieden.10

p. 135: Uiteraard kreeg hij de wind weer van voren en het verwijt slechts bezig te zijn met luxeproblemen van het rijke Noorden. Paulus VI kreeg dan weer woorden van dank omdat hij de woordvoerders uit het Zuiden eindelijk toestond om ook eens voor zichzelf te spreken.11

p. 136: Ongeveer zoals Paulus VI gezegd had in de VN in 1965: in plaats van voor brood te zorgen, wilde men voor minder monden zorgen om te voeden. Dat beschouwden deze ‘linksen’ als het zoveelste bewijs van Westers-kapitalistische verdorvenheid.12

p. 136: Ondertussen houdt wereldreiziger Robert Kaplan niet op erop te wijzen dat het niet de honger is die het Zuiden explosief maakt, maar de enorme aantallen jonge mensen zonder perspectief.13

p. 139: ‘Belangrijke menselijke kwaliteiten als kennis, geslepenheid, diplomatisch aanvoelingsvermogen, en organisatorische bekwaamheden kunnen aan de rol van de paus een toegevoegde waarde bieden, maar ze kunnen nooit een vervanging zijn voor zijn plicht als zielenherder’.14

p. 140: In katholiek Nederland ligt dat tegen de acht procent, aldus Gérard van Tillo in Tot vrijheid geroepen (p. 163). In 1965 werd dat nog op tachtig procent geschat.15

p. 140: De algemene ‘kerkelijkheid’ in Nederland – alle geloofsvormen door elkaar genomen – lag in 2004 echter nog op achttien procent, aldus Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, in Nederlandse religiegeschiedenis.16

p. 141: Het is dus feitelijk op de breuklijn van Aquino en Kant, en op de ingebakken absurditeit van de officiële kerkelijke filosofie van Thomas van Aquino, dat het concilie strandde. Op het heidens-ecologische standpunt eigenlijk dat de natuur ons gedrag moet dicteren, eerder dan de rede.17

p. 143: Pater Damiaan (1840-1889), die melaatsheid kreeg omdat hij zijn leven wijdde aan het verzorgen van de verschoppelingen, komt ondertussen een mirakel te kort om heilig te worden verklaard. Maar Damiaan was dan ook een vervelende man, die de hiërarchie herhaaldelijk in verlegenheid bracht.18

p. 143: Aartsbisschop Oscar Romero van San Salvador, die op de trappen van zijn kathedraal werd doodgeschoten omdat hij voor de armen opkwam, komt helemaal niet in aanmerking, want stond aan de verkeerde kant. De zelfgezochte martelaar wel, in turbotempo.19

Hoofdstuk 6.

p. 146: Het klassieke verhaal – dat voor het eerst neergeschreven werd in 1978 – wil daarom dat professor Ratzinger de tendens verafschuwde naar anarchie en libertijns gedrag die met deze beweging gepaard ging.1

p. 146: Joseph Ratzinger brak met veel concilietheologen,’ zo schrijft Vatican Watcher Andrew Greeley in 1979, ‘om op een veel behoudender lijn te gaan staan, waarschijnlijk onder druk van het studentenoproer.2

p. 147: De visie van de ‘veranderde’ Ratzinger werd verder uitgewerkt door zijn kritische biograaf John Allen en gevulgariseerd door de New York Times om daarna overgenomen te worden door alle media ter wereld.3

p. 147: En nam hij de verdediging op zich van het bedreigde katholicisme dat, naar hij meende, aan de moderniteit werd uitverkocht.4

p. 147: De doorbraak, die de theologen in de commandostoel van het concilie bracht, en de faam van Küng en Ratzinger vestigde, gebeurde in de eerste sessie van oktober tot december 1962. In september 1963 begon de tweede sessie.5

p. 147: Een gespecialiseerde uitgever riep de vernieuwers samen voor een ambitieus project, waar ook al een Zwitserse theoloog voor benaderd was die niet deelnam aan het concilie, Hans Urs von Balthasar (1905-1988).6

p. 149: Dat het hier niet om een toevallige oprisping ging, bleek in 1968 toen hij zijn hoofdwerk schreef, Einführung in das Christentum.7

p. 149: Boeve stelt dat hij ook daarin een waarschuwing laat horen: ‘Het aggiornamento van Vaticanum II mag niet vervallen in een loutere modernisering van geloof , kerk en theologie.8

p. 149: In het eerste nummer van het tijdschrift Concilium heeft hij een artikel geschreven over collegialiteit, wat hij door dik en dun verdedigde. Nadien, toen hij bisschop geworden was, maakte hij de collegialiteit ondergeschikt aan de bisschop. Het gekke is dat hij nu, als paus, weer die collegialiteit naar voren haalt.9

p. 151: Hij zou zich voor alle belangrijke documenten en acties verzekeren van de medewerking van de bisschoppen, en van de bekwaamste theologen en leken (…). Rome zou daardoor een plaats worden van ontmoeting, gesprek en oprechte vriendschappelijke samenwerking.10

p. 152: Of ze daar nu op uit zijn of niet, zij dragen bij tot de vorming van kliekjes die hun sektarische pretenties combineren met een armoedige bezieling. (...). Als het van hen afhangt, dan ruïneren ze gewoon de kerk.’ Ook deze tekst ging de wereld rond.11

p. 153: Dit resulteerde in een officiële verklaring die haar afkeuring uitsprak over Küngs visie, maar zonder veroordeling. Zij werd verder uitgewerkt in een essaybundel onder leiding van Karl Rahner, met daarin een bijdrage van Joseph Ratzinger die erg kritisch was voor zijn vroegere collega.12

p. 153: Kern van de zaak is dat het pausdom zelf, historisch gesproken, geen poot heeft om op te staan, en het zogezegde Petrusambt waarschijnlijk helemaal niet teruggaat op de apostel Petrus. Precies daarom is de kerk op dit punt ook zo extreem gevoelig.13

p. 153-154: Wat in Jezus voor de historicus “eens” gebeurd is, heeft voor het geloof van de gemeente “eens en voor altijd” geldigheid. Alleen van hem uit kan iets gerechtvaardigd worden als “christelijk” (...). De kerk, haar geloofwaardigheid en efficiency in deze maatschappij staat en valt ermee dat ze plaats en herinnering van Jezus is.14

p. 154: Hij beriep zich daarvoor op de kennisleer van de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Popper (1902-1994), die zegt dat we een feitelijke vaststelling juist mogen achten zolang er geen andere feiten zijn die deze tegenspreken, het beroemde falsificatieprincipe.15

p. 155: Het feit zelf dat Küng zich op de principes van Popper beriep – die het open debat de basis van de democratie noemt – had hem moeten dwingen om het debat in Rome zelf aan te gaan. Maar dat zou niet open zijn gebeurd? Wat belette Küng om de teneur van het gesprek in artikelvorm te gieten en te publiceren?16

p. 155: Küng noemde dat ‘een onmenselijke procedure’ en vroeg zich publiek af of de kerk ervoor koos een open gemeenschap te zijn, dan wel een totalitair systeem.17

p. 156: In het verleden, stelt Pius X, keerden de ketters zich tegen de kerk, in de twintigste eeuw doen ze het uitschijnen alsof zij de trouwste zonen zijn van die kerk. Een dergelijke opvatting komen we ook bij Joseph Ratzinger tegen.18

p. 160: Hij had als bedoeling de wereld van binnenuit cultureel te laten herleven, via de creatie van een katholieke ‘aristocratie van de geest’, als reactie op de platvloerse woekering van materialisme en rationalisme. Hij deed dit in samenwerking met een protestantse bekeerlinge die visioenen kreeg, Adrienne von Speyr.19

p. 160: Het resultaat wordt een wereld zonder vrouwen, zonder kinderen, zonder respect voor liefde in armoede en nederigheid. Een wereld waarin macht en kosten-baten de enige criteria vormen. Waarin alles wat belangeloos, nutteloos en doelloos is veracht wordt, vervolgd en uitgeroeid. Een wereld waarin zelfs de kunst verplicht wordt om het masker op te zetten van de technologie.20

p. 161: De visie van von Balthasar op de rol van de leek in de kerk trok de Conciliumgroep sterk aan, zonder dat zij de onderliggende kritiek zagen of wilden zien die hij uitbracht op de manier waarop zij de leek weer wilden betrekken. Daarom werd de ouder wordende Einzelgänger van meet af aan betrokken bij het tijdschrift waarin hij tot 1968 ook regelmatig publiceerde.21

p. 161: Je kan zeggen dat Concilium von Balthasar ‘opviste’, nadat de hiërarchie hem had laten vallen, maar zonder dat de betrekkingen echt hartelijk werden. De reden was eenvoudig: vanuit zijn elitair denken, bleef bij von Balthasar het principe ‘gehoorzaamheid’ centraal staan.22

p. 161: Voor von Balthasar moest de leek de leer van de kerk waarmaken in de wereld, eerder dan de problemen van de wereld de kerk binnen te brengen. Voor Ratzinger kwam het er op aan in de kerk een asielplek te bieden voor de wereld.23

p. 162: In 1972 bracht von Balthasar een eigen internationaal tijdschrift uit, Communio, samen met de oude dissident Henri de Lubac. Die had na de aanvangsvergadering nadrukkelijk afstand genomen van Concilium. Volgens Küng omdat deze ‘nobele man’ daartoe gedwongen werd door de intriges van Jean Daniélou.24

p. 162: Daartoe propageerden zij ‘de geest van het concilie’, terwijl in zijn optiek de geest van het concilie in zijn teksten te vinden was, niet in de experimenten die na afloop plaatsvonden.25

p. 163: Küng onderschreef dat belangrijke uitspraken in de evangeliën de weerspiegeling waren van de standpunten van primitieve christelijke gemeenten, eerder dan van Jezus zelf, wat als volgende stap natuurlijk inhield dat men ging vragen welke. Voor de hand liggend was die ene passage bij Mattheus, waarop het gezag van Petrus en dus van de paus berustte. Die zou precies daar tot stand zijn gekomen waar Petrus de baas was, in Antiochië.26

p. 163: De kerkelijke overheid liet hem eerst gerust, maar een groep theologen onder leiding weer van zijn vroegere mentor Karl Rahner publiceerde in 1976 een weerlegging van Küngs stellingen. Joseph Ratzinger stelde in zijn bijdrage dat zijn collega ‘blijk gaf van arrogantie’ en ‘het christelijke geloof in zijn wortels aantastte’ door de kerk ‘tot niets te herleiden.27

p. 165: Indien Rome had gezwegen, dan hadden slechts insiders aan dergelijk geheimschrift aandacht geschonken, en dan nog. Omdat de Congregatie van de Geloofsleer dit echter onderuit wilde halen, kreeg Schillebeeckx een zeldzame publiciteit en zelfs volgelingen die vonden dat ze zijn Jezusboek moesten ‘vertalen’ in ‘bruikbare lessen voor alledag.28

p. 166: Hans Küng had zich beroepen op de kennisleer van Karl Popper, die zegt dat we iets nooit definitief kennen, maar feiten als waarheid mogen beschouwen tot ze door andere feiten worden tegengesproken, we zagen dat al. Schillebeeckx beriep zich op Thomas Kuhn, die zegt dat kennis evolueert in complete paradigma’s of gedachtesystemen.29

p. 166: Schillebeeckx werd feitelijk adoptianist en zelfs docetist. Bij hem was Jezus de mens in wie Christus zich onthuld had, meer nog, de mens die het instrument was geweest om via zijn leven de goddelijke boodschap van de Christus te brengen. Jezus was het ‘omhulsel’ van de christelijke boodschap, en daardoor ook ‘de levende.30

p. 167: Toen hij in 1979 voor het eerst verschijnen moest, werd hij publiek verdedigd door zijn aartsbisschop, kardinaal Johannes Willebrands: ‘Ik ben overtuigd van zijn kerkelijke gezindheid en van zijn geloof,’ zegde de invloedrijke prelaat in Brandpunt van KRO op tv.31

p. 167: In 1985 veroordeelde die Schillebeeckx’ stelling dat in de nood om het even welke gelovige de eucharistie mag voltrekken, zoals in de nood elke katholiek mag dopen. Dat had Küng 25 jaar eerder al geopperd, in Strukturen der Kirche, maar daar was men toen niet over gestruikeld.32

p. 168: Daarbij stelde Hasler dat de vroomheid van de toenmalige paus ‘bijgelovig’ was geweest, dat de man in uitbarstingen van blinde woede verviel en niet voor redelijke argumenten toegankelijk was, over wat dan ook.33

p. 169: Hasler werd uit het priesterambt, maar niet uit de kerk gezet. Küng van zijn kant kreeg de nadrukkelijke bevestiging dat hij wel ‘priester en katholiek bleef’, maar niet langer theoloog kon zijn.34

p. 169: Een minderheid van de bisschoppen vond de veroordeling te streng en vroeg daarom een onderhoud aan bij paus Johannes-Paulus II zelf. Deze had in die periode telefonisch lang en vaak contact met Joseph Ratzinger, op dat moment ‘slechts’ aartsbisschop van München.35

p. 169: Johannes-Paulus II doet niet minder dan de grondslag van het katholieke geloof veilig stellen,’ zo schreef hij. ‘Niemand kan ontkennen dat dit hard nodig was, na jaren van dogmatische, morele en liturgische losbandigheid.36

p. 170: Küng bleef, na zijn veroordeling, voor zijn doen opvallend stil.37

p. 171: In 1998 sprak hij zich, in La Mort Opportune, uit voor de genadige dood, euthanasie dus, als onderdeel van een zinvol leven. Daardoor plaatste hij zich definitief buiten de kerk.38

p. 171-172: Zowel de neiging om de ‘verzwindende’ God te zoeken ‘in de armen, kleinen en vervolgden’ – de slogan van de ‘progessieven’38 – als de conservatieve obsessie om te gaan snuffelen tussen de lakens van het echtelijke bed, zijn naar mijn gevoelen niets anders dan een vlucht voorwaarts geweest, die beide op een volkomen dood spoor zet.39

Hoofdstuk 7.

p. 174: Dit speelde paradoxaal genoeg in zijn voordeel, want men wilde zeker geen heruitgave van de Paulus VI-periode. Toch was Benelli bepaald geen ‘progressief’. Hij had Paulus VI stevig aangemoedigd in zijn gestrengheid tegen de Nederlandse kerk.1

p. 174: En hij zou Johannes-Paulus I sterk stimuleren in de richting van een veroordeling van Hans Küng.2

p. 175: Benelli was waarschijnlijk één van de enigen die de Poolse inspirator van Humanae Vitae uit de schaduw zag komen, Karol Wojtyla. Hij benaderde daarom de nog steeds gezaghebbende Suenens van België, de felste tegenstrever van Humanae Vitae.3

p. 176-177: Het was logisch dat Pius XI dit geld goed beheerd wenste te zien. Hij benoemde een Italiaanse aristocraat met ervaring in het bankwezen, ingenieur Bernardino Nogara (1870-1958), tot hoofd van de Administratione Speciale.4

p. 177: In de munitie- en wapenbedrijven van Beretta, die enthousiast geproduceerd hadden voor Mussolini’s oorlogvoering. En zelfs in een chemisch concern dat werkte aan de anticonceptiepil.5

p. 177: Zo goed als zeker was dit het precieze punt waarop de samenwerking tussen Pius XII en Montini afknapte.6

p. 178: Marcinkus begon bisschoppen te overtuigen samen te reizen, zodat hij voordeeltarieven kon bedingen en zelfs charters afhuren. Hij werd een reisbureau op zich. Op die manier wist hij veel geld te besparen, waar natuurlijk geen mens aan gedacht had, bezig als ze waren met de eeuwigheid.7

p. 179: P2 of Propagande Due was een marginale vrijmetselaarsloge, waar de andere loges zich van distantieerden, omdat zij zich organiseerde als geheim genootschap, wat strijdig was met de Italiaanse grondwet van 1948.8

p. 180: Michele Sindona (1920-1986) was in Milaan van provinciale belastingadviseur tot een fulgurante jet set-miljardair geworden, die wel in een kwalijke reuk stond.9

p. 180-181: Time Magazine noemde hem heel betekenisvol ‘de meest succesvolle Italiaan sinds Mussolini.10

p. 181: Deze rechtse christen-democraat zou in 2003 zelf veroordeeld worden wegens betrokkenheid bij de maffia. Hij zou vrijkomen omdat de verjaringstermijn was verstreken dankzij vertragingsmanoeuvres van zijn advocaten.11

p. 181: Toen er een gigantisch schandaal losbarstte met Calvi in het centrum, wilden velen dat niet geloven omdat ze het mannetje zelf te onbeduidend vonden.12

p. 181: Na ongeveer 1985 is die publicatiegolf stilgevallen omdat niemand het fijne wist te achterhalen, ook het Italiaanse gerecht niet, en men altijd in variaties op hetzelfde thema bleef steken.13

p. 183: Zo getuigde alleszins met grote stelligheid een FBI-agent die hem in Rome had geobserveerd, in een onthullend boek van John Cornwell dat helemaal aan het einde van de reeks verscheen.14

p. 183: Dat had ook diens naamgenoot Rupert Cornwell, die de reeks op gang bracht, met nadruk gesteld. Hij citeerde Sindona die ooit zou geklaagd hebben dat Marcinkus niet corrumpeerbaar was.15

p. 183: Zijn commentaar achteraf was dat het Istituto per le Opere Religiose onvoorzichtig was geweest ‘wegens onbekwaamheid gekoppeld aan gebrek aan ervaring.’ Rupert Cornwell: ‘Met andere woorden, Marcinkus had zich als een imbeciel gedragen.16

p. 185: Paul Marcinkus bleef functioneren. De hagiograaf van Karol Wojtyla, Jan Szulc, beweert dat Marcinkus ‘snel verwijderd werd van het IOR.17

p. 186: Het Vaticaan bleek één derde meer uit te geven dan er binnenkwam. Als die ontwikkeling aanhield dan zou de paus tegen 1984 failliet zijn.18

p. 187: In 1974 stortte het imperium van Sindona in elkaar. In 1975 werd de topman van de Banco Vaticana gearresteerd, rechtstreeks rapporterend aan Marcinkus. In 1977 werd niet Marcinkus maar Benelli weggepromoveerd, naar Firenze.19

p. 187-188: Conservatieven kregen te horen dat de man een stevige anticommunist was. ‘Progressieven’ mochten vernemen dat hij uit de arbeidersklasse stamde en die afkomst steeds trouw was gebleven.20

p. 188: Niemand weet het. Peter Hebblethwaite gokt op een bevestigende stemronde om het quorum te halen dat de kardinalen meetelde ouder dan tachtig, om zo een beschuldiging van onwettigheid te voorkomen door Marcel Lefebvre, die daarmee gedreigd had.21

p. 188: Zijn Ierse secretaris John Magee vroeg hem welke buitenlander, en hij zegde ‘die tegenover mij in het conclaaf.’ Toen Magee het later naging op de plattegrond bleek Luciani tegenover Wojtyla te hebben gezeten.22

p. 188: Een terugkeer naar het warme charisma van Johannes XXIII, maar zonder de verdiensten te ontkennen van de tragische Hamletfiguur Paulus VI, een dubbele continuïteit. Volgens Thomas en Witts was de naam gesuggereerd door Benelli.23

p. 189: Een spijtig incident ontsierde de wittebroodsweken. Op 5 september, toen de orthodoxe patriarch Nikodim van Leningrad zijn opwachting maakte, viel de bezoeker ter plekke dood.24

p. 189: Het is een boosaardig en onwaar verhaal, want de paus zelf had de beide kopjes uitgeschonken, uit dezelfde kan.25

p. 190: En zoals misschien gebeurd was met de orthodoxe patriarch, Nikodim, toen die de verkeerde kop koffie dronk. Maar dat was, we zagen dat al, een lage insinuatie geweest. David Yallop kan het niet laten ze in zijn boek te recycleren.26

p. 190: Het instrument daarbij zou Franco Antico zijn geweest, die een rechtse splintergroep leidde, Civiltà Christiana (niet te verwarren met Civiltà Cattolica, het blad van de jezuïeten). Antico wist de pers verbluffend snel te signaleren dat er iets niet klopte met het tijdschema dat het Vaticaan gepubliceerd had.27

p. 191: Ze besloten geen autyopsie te laten uitvoeren om de sensatie niet nog meer aan te wakkeren. Toen raakte bekend dat dit onmogelijk was geweest, omdat het lijk al gebalsemd was.28

p. 191: In Madrid ontvouwde een filosofieprofessor een theorie over hoe de moord kon hebben plaatsgevonden.29

p. 194: David Yallop wijst erop dat de doodsoorzaak van Albino Luciani zeer ondeskundig werd vastgesteld door een dokter die de patiënt nog nooit had gezien, zijn medicatie niet kende en niet het onderzoek verrichtte dat de situatie vereiste.30

p. 194: Het gevolg was – steeds volgens Yallop – dat een foutieve doodsoorzaak werd opgetekend. Dat gaf enkele jaren later de woordvoerder van de volgende paus inderdaad toe.31

p. 194: Die diepte een document op dat bewees dat Pius VIII – eveneens een vriendelijke man die onverwacht overleed – aan een autopsie was onderworpen, omdat er ook toen een verdenking van moord bestond.32

p. 194: In zijn roman, het Bernini Mysterie, blijkt Dan Brown dat niet te weten. Hij beweert dat de Vaticaanse wet een autopsie verbiedt. Quod non.33

p. 196: Hij had nooit een rechtzetting gepubliceerd en zat daar heel verveeld mee, maar Yallop had die man niet eens benaderd.34

p. 198: Het gevolg was dat Luciani zonder medicamenten – anticoagulantia of bloedverdunners – kwam te zitten. In de plaats daarvan bouwde hij op een boerenremedie van zuster Vincenza – kruidige voetbaden – als op een rots.35

p. 201: De misdaad was dat het jongeren georganiseerd had in spreekkoren die zij als ‘hysterisch gillend’ omschreven: ‘Dit was niet de jeugd van Nederland. Jongeren liepen weg, omdat zij er niet mee geïdentificeerd wilden worden. Wij werden er allebei angstig van.36

p. 202: Dat leidt dan tot organogrammen over wie met wie op welke conferentie ooit aan tafel heeft gezeten. Het gebruikelijke amalgaam van complottheorieën.37

p. 202: Het meest zielige is nog wel dat een gedegen kerkhistoricus als Ton van Schaik – geciteerd in De Groene Amsterdammer – deze onnozelheden debiteerde.38

p. 203: Met mijn nee heb ik zeker geen vrienden gemaakt,’ schrijft hij trots. ‘Maar hoed u voor het begin.’ Hij denkt zowaar dat het een heldendaad is een gesprek te weigeren, net alsof hij een koorknaap zou zijn die zich door de eerste drogredenering laat inpakken.39

p. 203-204: Dat mag men dwaas vinden, abnormaal en à la limite pervers, het is niet onwettig of misdadig. Ook van Paulus VI – toch bepaald geen Opus Dei-man – werd gezegd dat hij een ruw hemd droeg met ijzeren punten om zijn vlees te martelen.40

p. 204: Men kan terecht vrezen dat de praktijken van Opus Dei bij haar leden tot een persoonlijkheidsvervorming kunnen leiden. Maar dat was eveneens de expliciete bedoeling van de ‘geestelijke oefeningen’ van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde?41

p. 208: Ik vernam na de uitzending dat Stefan Seminckx een brochure had geschreven om dit aan te klagen, Antwoord op desinformatie, en schafte mij die aan.42

Hoofdstuk 8.

p. 211: Zijn vader was een strikte en gesloten man die door iedereen ‘de luitenant’ werd genoemd. De jongen werd voor een deel door zijn oudere broer opgevoed.1

p. 213: Het betrof een vluchteling voor de Russische bezetters van zijn tijd, die veel rondgezworven had, en in Frankrijk in contact had gestaan met de kringen rond Félicité Lamennais, die hem opgevangen hadden toen hij als balling aangespoeld kwam.2

p. 213: Zoals het joodse volk ooit onder slavernij gebukt moest gaan om de wereld de ware God te leren kennen, zo beweerde hij, zo moest het Poolse volk lijden om Europa opnieuw met de ware God te confronteren.3

p. 213: Tot twee keer toe wist hij zich door Pius IX in audiëntie te laten ontvangen om dit programma te verdedigen. Tevergeefs uiteraard, de paus zou enkele maanden later uit Rome wegvluchten en zich tegen de aan de gang zijnde revolutionaire beweging keren.4

p. 214: Polen moest de naties verlossen door te lijden,’ zo beschrijft Milosz de mentaliteit die voortkwam uit het werk van Mickiewicz. ‘De missie van de Poolse pelgrims was de materialistische westerse naties een nieuwe, spiritueel verankerde wereld te verkondigen.5

p. 214: De tragiek was echter dat de mens wel in opstand komt tegen onderdrukking zolang hij vanuit het concrete, laag bij de grondse redeneert, zo meende Milosz. Maar dat hij onderdrukking en uitbuiting gewillig accepteert als ze hem gepresenteerd worden in naam van een groots idee.6

p. 214: Hij mediteerde vier uur per dag, en voelde zich een zendeling na een opdracht die hij gekregen had tijdens een retraite georganiseerd door paters Salesianers. Die hadden opgeroepen om een christelijke elite te vormen, die het Poolse messianisme inhoud geven kon.7

p. 215: Men moet andere mensen als kinderen bij de hand nemen en hen leiden naar het pad van de “waarheid”, dat zij dan zelf zullen ontdekken. Zelfs in zijn gespreksgroep moedigde hij nooit enige intellectuele discussie in kritische zin aan.8

p. 218: Toen één van de leden – Karol Tarnowski – hem eens bekritiseerde omdat hij zich zo halsstarrig bleef verzetten tegen voorbehoedsmiddelen, ook voor echtparen die ruim hun christelijke plicht hadden gedaan, zegde hij hem dat hij dan maar een andere biechtvader moest zoeken.9

p. 219: Anna-Theresa Tymieniecka, eeen filosofe met wie hij als kardinaal later veel had samengewerkt, leverde als commentaar op Liefde en verantwoordelijkheid: ‘Ik was werkelijk stom verbaasd. Ik dacht dat hij duidelijk niet wist waar hij het over had.10

p. 219: Met een achtergrond van zestiende eeuwse Spaanse mystiek kwam Karol Wojtyla in 1962 als Poolse provinciaal in de overweldigende ervaring van Vaticanum II terecht.11

p. 220: Er waren 1089 Europese prelaten uitgenodigd, tegen 349 uit Afrika en 434 uit Azië. Maar van de Afrikanen waren er slechts 77 ‘inheems’ en van de Aziaten slechts 88. De rest waren missie-bisschoppen, veelal uit Europa.12

p. 220: Het concilie was dus een Europees gebeuren met liefst vierhonderd Italianen, naast 159 Fransen, 95 Spanjaarden, 33 Ieren en 27 Portugezen.13

p. 223: De atheïst is overtuigd van zijn uiteindelijke eenzaamheid,’ zegde hij, ‘omdat hij denkt dat God niet bestaat. Vandaar zijn verlangen om onsterfelijk te worden, door het leven in het collectief. Vandaar dat wij ons moeten afvragen of het collectivisme het atheïsme bevordert of andersom.14

p. 225: Tijdens een spreekbeurt in november 1965 voor de Duitse pers verklaarde Ratzinger dat zelfs in het gemilderde teilhardisme van het voorliggende Schema XIII de tendens aanwezig was ‘om het christelijke ingrijpen in de wereld te zien in het licht van heiliging van de technische vooruitgang, eerder dan in het licht van lijden en menselijke liefde.15

p. 226: Terwijl het inderdaad zo was dat de mannen elkaar als persoon moeilijk aanvoelden. Wyszinski vertrouwde Wojtyla gewoonweg niet, vanuit een soort boerenslimmigheid die er niet van houdt als iemand het goed kan uitleggen.16

p. 226: Tijdens het concilie had Wyszinski daarom ook vaak ‘progressieve’ voorstellen gesteund, maar steeds met de bedenking niet in overdrijving te vallen, uit vrees het gewone volk van zich te vervreemden.17

p. 226: De spanning tussen Wyszinski en Wojtyla was er dus één van accenten, die zelfs minder met temperament dan met leeftijd te maken hadden.18

p. 227: Vanuit die dubbele vrees liet hij zich overtuigen door Wojtyla, die hem bewerkte met argumenten die zogezegd afkomstig waren van de katholieke echtparen zelf waarover de paus als gewezen curieman niets afwist. Ongeveer zestig procent van Humanae Vitae is daarom gebaseerd op Wojtyla’s ‘rapport van Krakau.19

p. 227: De regen van Praag druppelde in Warschau en toen in maart van dat jaar in de Poolse hoofdstad een opvoering plaatsvond van het klassieke patriottische stuk ‘De voorvaders’ van AdamMickiewicz, liep die uit op straatrellen.20

p. 228: Uit het oproer van 1976 kwam het comité voort van dissidente intellectuelen, KOR.21

p. 229: Bovendien had de conservatieve fractie rond Siri, geestelijke erfgenaam van Ottaviani, zich sterk gemaakt dat als het één man niet mocht zijn, dan wel Benelli. Het gevolg zou geweest zijn, volgens de doorgaans goed ingelichte Hebblethwaite, dat Benelli tot op een paar stemmen kwam van de vereiste twee derde meerderheid.22

Hoofdstuk 9.

p. 233: Ze kwamen echter snel tot de overtuiging dat het in de Nieuwe Wereld om een bende bandieten ging met christelijk masker op. Daarom hadden ze al kort na 1600 in Argentinië, Paraguay en Zuid-Brazilië reduçaos opgebouwd, reservaten waarin de indianen zich konden verschuilen voor de slavenjagers, in ruil voor een christelijke opvoeding.1

p. 224: Wilde men een einde stellen aan de geloofszwakte, dan diende men eerst ‘de aderlating van het continent’ aan te pakken, zoals de modieuze auteur Eduardo Galeano dat in 1971 noemde in een klaaglijk boek dat al snel in Europa als evangelie werd geciteerd.2

p. 238: Wojtyla liet hem de eerste keer zes weken wachten, en stuurde hem toen met een kluitje in het riet. Maar Romero hield vol en keerde weer. Ten slotte werkte hij hem met wat vage algemeenheden weer aan de deur uit.3

p. 244: Jaruzelski zou daarop geantwoord hebben ‘dat de kerk wel over veel invloed beschikte, maar die als vredesstichter gebruikte. Zij wenste niet de socialistische macht uit te dagen.4

p. 244: Waarschijnlijk was Agça beide, een moslimfanaticus die van wapens en geld werd voorzien door de Bulgaarse geheime dienst.5

p. 249: Die benoemingen gebeurden tegen de wil in van aartsbisschop Miguel Obando y Bravo, die dan maar van fascisme werd beschuldigd, en in de regeringskrant Al Barricada uitgebeeld werd als iemand die een kruis ombuigt tot een hakenkruis.6

p. 250: Van in het begin was de hele misviering door de sandinisten politiek in scène gezet, met een afbeelding van de boerenleider Sandino – naar wie zij zich genoemd hadden – achter de paus, als was hij een katholieke heilige. En de leden van de regering die zich naar hun ereplaatsen begaven met gebalde vuisten.7

p. 250: Hij wijt de houding van Wojtyla aan de invloed van drie boze geesten: de voorzitter van CELAM, de Colombiaan Alfonso Lopez Trujillo. De prefect voor de Congregatie voor de Bisschoppen Sebastiano Baggio. En de prefect voor de Congregatie voor de Geloofsleer Joseph Ratzinger.8

p. 252: In 1970 noemde negentig procent van de Hispanische mensen in de VS zich nog katholiek, in 1990 waren er dat nog maar zeventig procent. Minstens elf miljoen onder hen waren overgestapt op de één of andere vorm van protestantisme.9

p. 252-253: Steeds volgens de schattingen van de katholiek Ralph Martin, die een vooraanstaande functie bekleedt aan het Vaticaan.10

p. 253: Martin citeert Bonaventura Kloppenburg, die beweert dat Latijns-Amerika in sneller tempo ‘protestantiseert’ dan Centraal-Europa dat deed in de zestiende eeuw.11

Hoofdstuk 10.

p. 262: Rahner kapittelde Joseph Ratzinger zoals men dat met een stout kind doet. Hij verloor daarbij één zaak uit het oog: zijn vroegere ‘pupil’ Ratzinger was ondertussen aartsbisschop geworden, terwijl hij zelf nog altijd ‘maar’ theoloog was.1

p. 262: Metz was aangenaam verrast, maar Küng zou Metz in een open brief verwijten de grootinquisiteur een tribune te hebben gegeven om zich menselijk voor te doen, wat hij ‘een schandaal’ noemde: ‘Het is alsof je een gesprek hebt over de mensenrechten met het hoofd van de KGB’, schreef hij.2

p. 266: Bluyssen maakte hem duidelijk dat hij geen kerkelijk huwelijk had geleid, maar een dankdienst voor de genodigden in begeleiding van het burgerlijke en in afwachting van het kerkelijke huwelijk. Ottaviani stelde nog steeds dat hij fout had gehandeld, maar zijn ‘zonde’ werd hem wel vergeven.3

p. 266-267: In de bekrachtiging op 12 november 2004 van het decreet van 24 april liet prefect Ratzinger zich omringen door een indrukwekkende commissie van liefst dertien kardinalen en vier aartsbisschoppen.4

p. 271: Nog gedurende die synode probeerde Benedictus XVI, het debat te openen door een open forum in te lassen. (...). De bisschoppen zijn het echter niet gewoon om open te communiceren, zodat het geen succes werd.5

p. 273: Het gevolg werd dat hij door paus Wojtyla enerzijds benoemd werd tot bisschop van El Salvador. Die benoeming ontlokte Vatican Watcher Giancarlo Zizola de ‘beschuldiging’ dat Kloppenburg lid was van Opus Dei.6

p. 275: Het huidige kerkmodel zou ook eerder georiënteerd zijn op het heidense model van Rome – waar hij natuurlijk gelijk in had – dan op het christelijke beeld uit de evangeliën.7

p. 276: De kapitalisten vervreemden de arbeiders van het product van hun arbeid, de hiërarchie vervreemdt de gelovigen van de volksreligie die hen toekomt, werd zijn uitgangspunt.8

p. 276: Het was een beetje naïef – of provocatief? – van Boff dat hij zelfs maar de illusie koesterde daarmee bij Ratzinger gelijk te krijgen. Ratzinger had het ook moeilijk met de visie van Boff dat de kerkelijke dogma’s er niet zozeer toe doen maar slechts tijdsgebonden zijn.9

p. 276: Ratzinger trok daarom zijn recht op spreken nog niet in vraag. Hij trok wel in vraag of hij zich dan nog katholieke theoloog kon noemen, en van een officiële leerstoel kon doceren. Daarop antwoordde Boff dat de theologische discussie slechts een relatief gebeuren is, dat gebonden is aan de tijd en plaats waarin het plaatsvindt, terwijl de kerk eeuwig is.10

p. 276: Zowel kardinaal Aloïs Lorscheider van Fortaleze, als kardinaal Evaristo Arns van Sao Paolo als de voorzitter van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, Ivo Lorscheiter (°1927) van Rio Grande do Sul waren ‘toevallig’ voor andere zaken in Rome.11

p. 276: Hun zorg ging niet zozeer uit naar de dogmatische zuiverheid – zo bleek – maar naar de pastorale praktijk. Boff beleefde in hun ogen ‘de geest van het Concilie’, daar waar Kloppenburg zich zou vastklampen aan ‘de letter van de Wet.12

p. 277: De intellectueel meest eerlijke weergave van het debat vindt men merkwaardig genoeg bij de protestantse theoloog Harvey Cox, The Silencing of Leonardo Boff.13

p. 278: Boff ging – in lijn met de antropologie van Claude Lévi-Strauss – beweren dat de natuurgodsdiensten van de indianen en zwarte slaven even veel waard waren als de evangelische boodschap die de kerk meegebracht had. (...) in de ogen van Rome was dit een kanjer van een provocatie waar men niet omheen kon.14

Hoofdstuk 11.

p. 293: Eén constante zien we opduiken bij al die ‘slachtoffers’ van ‘Gods Rottweiler’ die zo graag de martelaar spelen: zij verdedigden standpunten waarvan zij, als geleerde theologen, wisten dat die in de katholieke kerk onmogelijk konden.1

p. 297: En voelde hij goed hoe de zetelende paus geen ware liefde kende voor de kerk die hem was toevertrouwd maar haar slechts als een terrein zag voor zijn activisme. Zodat hij de hoop van de gelovigen kapotmaakte en dus het geloof zelf vernietigde. In die zin is het pausdom – dat hij zeker niet geambieerd heeft – voor Ratzinger een bevrijding.2

p. 301: Bij de bevrijding hoopte Speer daarom, vanuit zijn expertise, om door de geallieerden ingezet te worden voor de wederopbouw. In plaats daarvan vloog hij voor twintig jaar in de gevangenis, terwijl hem geen enkele oorlogsmisdaad kon worden aangewreven en hij feitelijk alleen maar gedaan had wat hij als Duitse nationalist als zijn plicht had aangezien.3

Inleiding.

1 De tragiek wil dat in de inleiding van mijn boek een zware fout is geslopen, waar ik niet eens zelf verantwoordelijk voor ben. Ik zit bij een uitgeverij die, in tegenstelling tot sommige andere uitgeverijen in ons taalgebied, niet slechts aan correctie maar ook aan ‘rewriting’ doet, dat wil zeggen dat de eindredacteur een inhoudelijke inbreng heeft en soms al eens een bijkomend stuk suggereert of voorstelt te schrappen zonder meer. Het hierboven vermelde stuk, beginnend met ‘Wat te denken van’ vloeide voort uit een gesprek dat wij hadden. Toen ik het las stond ik erop dat het geschrapt werd, want het geeft mijn gevoelens voor de geciteerde auteur – met wie ik het vaak niet eens ben, maar die ik als persoon en zoeker wel waardeer – niet correct weer. Door een domme technische fout belandde de tekst toch op de drukplaten, en nu staat hij daar. Boos zijn haalt niets meer uit, alleen vind ik het nogal belangrijk om te verklaren dat ik er niet achter sta. En te vermelden dat dit ook de enige passage in geheel het boek is waar ik niet achter sta. Voor de Nederlandse editie bij Uitgeverij Synthese, kon de correctie gelukkig wel nog worden uitgevoerd, zodat het gewraakte stuk daar helemaal geschrapt werd. Ondertussen werd de samenwerking met Uitgeverij Aqua Fortis beëindigd.

2 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844. Geciteerd in Marx / Engels, Sur la religion, 1972, p. 42.

3 Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, 1841.

4 Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, 1927.

5 Hans Küng, Existiert Gott?, 1978. Vertaald als Bestaat God?, p. 237: ‘Zou niet juist bij Feuerbachts (om verschillende redenen begrijpelijke) geïnteresseerdheid in een helder atheïsme de wens de vader van de gedachte kunnen zijn? Het atheïsme zelf dus een projectie van de mens? De criticus van de projectie zelf verdacht van projectie?’ (cursief van Küng).

6 Paul Schebesta ed., Ursprung der Religion, 1962. Vertaald als Oorsprong van de godsdienst. Resultaten van het prehistorisch en volkenkundig onderzoek.

7 Richard Leakey, The Making of Mankind, 1981. Vertaald als Op het spoor van de mens, p. 106.

8 Harold S. Kushner, When Bad Things Happen to Good People, 1981.

9 John L. Allen, Cardinal Ratzinger: the Vaticans Enforcer of the Faith, 2000. Ongewijzigd heruitgegeven als The Rise of Benedict XVI. The Inside Story of How the Pope Was Elected and Where He Will Take the Catholic Church, 2005.


Terug naar Inleiding


Hoofdstuk 1.

1 Daniel Saul Goldhagen, Hitler's willing executioners: ordinary Germans and the Holocaust, 1996. Verlenging wegens success, maar ditmaal toegespitst op het gewillige slachtoffer, de katholieke kerk: A moral reckoning: the role of the Catholic Church in the holocaust and its unfulfilled duty of repair, 2002.

2 Voor de gegevens over Traunstein steunt biograaf John L. Allen, Cardinal Ratzinger: the Vaticans Enforcer of the Faith, 2000 zich op streekhistoricus Gerd Evers.

3 Joseph Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, in Münchener Tehologische Studien. Systematische Abteilung 7, 1954.

4 Joseph Ratzinger, Die Geschichtsideologie des heiligen Bonaventura, 1959.

5 H. Hoping & J. H. Tuck, De aanstootgevende waarheid van het geloof. Over het theologische profiel van Joseph Ratzinger, in Communio 4 (2005) 30, p. 243-256.

6 The Tablet 22/06/63. Het protest was echter te braaf, omdat men natuurlijk de omvang toen nog niet kon inschatten die de lastercampagne later aannemen zou.

7 John Cornwelll, Hitler's pope: the secret history of Pius XII, 1999. De Zwitserse kerkhistoricus Philippe Chenaux, Pie XII. Diplomate et pasteur, 2003, weerlegt de basisstelling van Cornwell vanuit een psychologische analyse van de persoon Eugenio Pacelli.

8 Thomas Brechenmacher, Der Vatikan und die Juden. Geschichte einer unheiligen Beziehung vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2005, p. 171.

9 Brechenmacher, p. 202.

10 Paul Belien, A Throne in Brussels. Britain, the Saxe-Coburgs and the Belgianisation of Europe, 2005, p. 209.

11 In Queen in Denmark van Anne Wolden-Ræthinge ontkent zijn kleindochter koningin Margareta II formeel dat zoiets echt gebeurd is.

12 Zie Georges Passelecq & Bernard Suchecky, L’encyclique cachée de Pie XI: une occasion manquée de l'Eglise face à l'antisémitisme, 1995.

13 Hochhuth, De plaatsbekleder, 1975, p. 146.

14 Aldus ook Konrad Repgen, Die Aussenpolitik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege, in Hubert Jedin & Konrad Repgen ed., Handbuch der Kirchengeschichte. VII. Die Weltkirche im 20. Jahrhundert, 1979, p. 80-84.


Terug naar Hoofdstuk 1


Hoofdstuk 2.

1 Félicité Lamennais, Mélanges catholiques. Extraits de ‘L’Avenir’, 1835, p. 79.

2 W. F. Akveld, De geschiedenis van de kerkelijke staat, 2004, p. 258-266.

3 Brechenmacher, Der Vatikan, p. 108

4 Jan De Jong & R. R. Post, Handboek der Kerkgeschiedenis. De nieuwste tijd (1789-1949), 1949, p. 65-66.

5 David I. Kertzer, The kidnapping of Edgardo Mortara, 1997. Gie van den Berghe, De affaire-Mortara. Het einde van een tijdperk, in Streven, 66 (1999) 3, p. 218. Brechenmacher, Der Vatikan, p. 113-121.

6 Roman Faber, Der Vatikan, 1962. Vertaald als Het Vaticaan, p. 11.

7 John F. Pollard, The Vatican and Italian Fascism, 1929–1932: A Study in Conflict, 1985.

8 Georges Duby, Les Trois Ordres ou l’imaginaire du féodalisme, 1978. Vertaald als De Drie Orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij.

9 De roman is overigens heel langdradig en heeft hoegenaamd niet de basis gevormd voor het scenario van de Oscargenomineerde film Daens van Stijn Coninx die de priester overigens veel strijdbaarder afschildert dan hij feitelijk was. En die het flamingantisme van de daensistische beweging totaal buiten beschouwing laat, dat haar uiteindelijk in rechtse richting drijven zal, naar het vooroorlogse VNV. Boons naam diende om subsidies binnen te rijven. Veel degelijker is het werk van de jezuïet Karel Van Isacker, Het Daensisme. 1893-1914, 1965.

10 Jan Roes, Ariëns Alphonse, in BWSA, 1 (1986), p. 4-7. Maria Schotman, Herder zonder bokken, 2001.

11 Robrecht Boudens, Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging, 1975.

12 Geciteerd in Adalbert Krims, Wojtyla, Programm und Politik des Papstes, 1982. Vertaald als Karol Wojtyla, Paus en Politicus, 1985, p. 109-110.

13 Jan Grootaers, De onverwachte wending, 1981, p. 232. Tad Szuc, Pope John Paul II, 1995, p. 325.

14 Gordon Thomas & Max Morgan Witts, Pontiff, 1983. Vertaald als Pontifex, p. 418-422.

15 Krims, p. 115

16 ‘Ik belijd dat God door het natuurlijke verstand kan worden gekend. Ik aanvaard dat wonderen en profetieën de allerzekerste tekens zijn waardoor de goddelijke oorsprong van het christelijke geloof wordt aangetoond. De Kerk is door Jezus Christus persoonlijk en direct gesticht; zij is de behoedster en leermeesteres van de geopenbaarde waarheid en is gebouwd op Petrus en zijn opvolgers. Ik aanvaard de leer van het geloof in dezelfde zin als zij ons door de apostelen en de orthodoxe vaders is overgeleverd, waarbij ik de dwaling afwijs volgens welke de leer der Kerk zich zo heeft ontwikkeld dat de dogma’s op den duur een andere zin hebben gekregen; ook wijs ik de dwaling af van hen die wijsgerige stelsels, die, naar ze zeggen, steeds worden verbeterd, in de plaats stellen van de geloofsleer van de Kerk. Ik belijd dat het geloof geen blind gevoelen is dat uit het onderbewustzijn voortkomt, maar een instemming van het verstand met een ontvangen waarheid, waardoor wij op gezag van een persoonlijke God, onze Schepper en Heer en de volmaakte Waarheid, alles aanvaarden wat Hij heeft geopenbaard.’

17 Jurgen Mettepenningen, Van vloek tot zegen. Een eeuw modernisme, in Collationes. Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 35 (2005) 3, p. 227-257.

18 Leo Scheffczyk, Grundzüge der Entwicklung der Tehologie zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In Jedin & Repgen ed., Handbuch der Kirchengeschichte. VI, p. 286-290.

19 Dominique Lambert, Un atome d’Univers. La vie et l’œuvre de Georges Lemaître, 2000. Lemaître werd in 1894 geboren in Charleroi, doceerde in Leuven en overleed te Louvain-la- Neuve in 1966.

20 Tijdschrift voor Theologie 45 (2005) 3 p. 261-282.

21 Peter Medawar in Mind 70 (1961) p. 99-106. Zie Ludo Hellemans, De virtuele verrijzenis van Teilhard de Chardin, in Skepter, 15 (2002), 4.

22 Leon Festinger, Henry W. Riecken & Stanley Schachter, When Prophecy Fails, 1956.

23 Jo Conway & Jim Siegelman, Snapping: America's Epidemic of Sudden Personality Change, 1979.

24 In Contra Helvidium. Zie John P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, I, 1991, p. 318.


Terug naar Hoofdstuk 2


Hoofdstuk 3.

1 Hans Küng, Bevochten vrijheid. Herinneringen, 2003, p. 428.

2 Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), zie Jan Szulc, John Paul II. The Biography, 1995, p. 217-218.

3 David Berger, Pius IX, in Biographisch-bibliographisch Kirchenlexikon, XX (2002), k. 1179-1184. Blijkbaar werd er ook in kerkelijke kringen een analogie waargenomen.

4 Giuseppe Alberigo. The Announcement of the Council, in Giuseppe Alberigo ed., History of Vatican II. Vol. I., Announcing and Preparing Vatican II Council. Towards a new Era in Catholicism, 1995, p. 6-7.

5 Alberigo, p. 1-2.

6 Alberigo, p. 17.

7 Yves Congar, Mon Journal du Concile, 2002-2003. Geciteerd in Alberigo, p. 5.

8 Alberigo, p. 52-53.

9 Etienne Fouilloux, The Antepreparatory Phase. The slow Emergence from Inertia. In Alberigo ed., p. 383.

10 Michael Hanst, Johannes XXIII, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, III (1992) k. 237-248.

11 Voor een psychoanalytische benadering van Giovanni Montini zie Mario Rossi, Giorni della impotenzia, 1975, p. 109-120. De auteur legt onder andere een verband tussen de voorkeur voor de platonische filosofie bij Montini, en zijn neiging om de realiteit te ontvluchten. Zie ook David Seeber, Paul, Papst im Widerstreit, 1971.

12 Geciteerd in Hans Küng, Bevochten vrijheid, p. 335-337.

13 Over Felici’s rol tijdens het concilie zie Jan Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, 1998, p. 301-313.

14 Erik P. N. Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis. 1 : Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965), 1999, p. 379. Gérard van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000, 1999, p. 161.

15 Voor de rol van Suenens op het concilie zie Grootaers, Actes et acteurs, p. 314-325.

16 Grootaers, Wending, p. 202.

17 Het eerste polemische en veel geciteerde boek in deze kwestie, dat vooral de invloed van de Duitstalige theologen aanklaagt, is Ralph M. Wiltgen, The Rhine flows into the Tiber: A History of Vatican II, 1975.

18 Grootaers, Wending, p. 203.

19 In een interview aan het neoconservatieve Berlijnse weekblad Junge Freiheitt, augustus 2005.

20 Geciteerd in Küng, Bevochten vrijheid, p. 456.

21 Küng, Bevochten vrijheid, p. 556.

22 In de LIBIS-catalogus van Belgische wetenschappelijke bibliotheken staan 302 boeken van of over Hans Küng en 248 van of over Joseph Ratzinger, zonder de talloze bijdragen gepubliceerd in gereputeerde tijdschriften.

23 Küng, Bevochten vrijheid, p. 535.

24 Zie Gérard van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000, 1999, p. 267-271.

25 Peter Hebblethwaite, The Year of Three Popes, 1978, p. 73-74.

26 Geciteerd in Carl Bernstein & Marco Politi, His Holiness. Pope John Paul and the Hidden History of Our Time, 1996. Vertaald als Zijne Heiligheid. Johannes-Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd, p. 74.

27 Toen dat toch gebeurde, in november 1965, vlak voor het officieel besluiten van het concilie, had dat de ‘zwarte week’ tot gevolg. Daarin leek alles geblokkeerd te raken, iedereen verwachtte van de paus de patstelling te doorbreken. Hamlet hield zich echter op de achtergrond, dus werd de zaak naar later verschoven, en de nadruk weer gelegd op wat bereikt was op andere terreinen. Jan Grootaers & Jan Jans, La régulation des naissances à Vatican II: une semaine de crise, 2002.

28 De voornaamste bedelorden waren de franciscanen en de dominicanen, die zich fundamenteel van de hen vooraf gaande benedictijnen en cisterciënzers onderscheidden doordat ze niet het koorgezang in de kloosters hoog hielden, maar de volksprediking in de jonge steden. Zij onderscheidden zich van de augustijnen en norbertijnen doordat ze zich niet slechts tot de gevestigde stadsbewoners richtten, maar ook tot de marginalen aan de stadspoorten, de dagloners en de landlopers.

29 Mathijs Lamberigts. The Liturgy Debate. In Alberigo ed. History. Vol. II, The Foundation of the Council’s Identity, 1997, p. 149.

22 Joseph Ratzinger, Ma vie. Souvenirs (1927 - 1977), Overgenomen uit L'Homme Nouveau 18/10/98.

31 Marcus 2:1-12. Mattheus 9:1-8. Lucas 5:17-26.

32 Lorenzo Bedeschi, Il cardinale destituto, 1968.

33 Bernard Tissier de Mallerais, The Biography of Marcel Lefebvre, 2005.


Terug naar Hoofdstuk 3


Hoofdstuk 4.

1 Ton H. M. van Schaik, Alfrink: een biografie, 1997. Voor de rol van Alfrink op het concilie zie Grootaers, Actes et acteurs, p. 522-543.

2 Ton H. M. van Schaik, Aartsbisschop in oorlogstijd : een portret van kardinaal De Jong, 1996.

3 Van Schaik, Alfrink, p. 435, 440-441.

4 Van Schaik, Alfrink, p. 448-449.

5 Voor de rol van Willebrands op het concilie zie Jan Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, 1998, p. 501-521.

6 Gérard van Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000, 1999, p. 285, p. 390.

7 Jan Bluyssen, Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen, 1995, p. 543.

8 Pieter Anton van Gennip, Langs wegen van barmhartigheid. Gesprekken met bisschop Bär, 1996.

9 Mohammed El-Fers, De Groene Amsterdammer, 125 (2002) 26.

10 Van Tillo, Tot vrijheid geroepen, p. 395.

11 H. M. Kuitert, Jezus, nalatenschap van het christendom, 1998, p. 15-16.

12 Joseph Ratzinger, Europe in the Crisis of Cultures, in Communio 32 (2005) 2, p. 345-356.

13 Ratzinger, Europe in the Crisis, p. 353-354.

14 Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, 2000, p. 127. Johan Ardui, Populaire muziek: de religieuze ervaring van hedendaagse jongeren?, in Lieven Boeve ed., God. Hoe voelt dat?, 2003, p. 137-161.

15 Joseph Leo Suenens, Terugblik en verwachting, 1991, p. 70.

16 National Catholic Reporter, 19 april 1967. The Tablet, 22 april 1967.


Terug naar Hoofdstuk 4


Hoofdstuk 5.

1 Voor een historische analyse van de politieke groei van het kerkelijke dogma, zie appendix De Drievuldigheid als politiek project.

2 Voor een historische analyse van de organisatorische groei van de pauselijke pretenties, zie appendix Petrus was waarschijnlijk nooit in Rome.

3 Ook geciteerd door Leonardo Boff, Dokumente eines Konfliktes, 1984, p. 81.

4 Peter Hebblethwaite, The Year of Three Popes, 1978, p. 218.

5 Jan Grootaers, De onverwachte wending, 1981, p. 18-24.

6 Tad Szulc, John Paul II . The Biography, 1995, p. 253-255

7 Leo Joseph Suenens, Terugblik en verwachting. Herinneringen van een kardinaal, 1991, p. 179.

8 Charles E. Curran & Robert E. Hunt, Dissent in and For the Church, 1969, p. 198-201.

9 Hij werd vooraf gegaan door Pericle Felici in Osservatore Romano 07/09/68, maar die bracht geen enkel nieuw argument aan.

10 Anthony Mockler, Saint Francis. The Wandering Years, 1976, p. 43.

11 In Le Monde 12/08/69, zie Grootaers, Wending, p. 50.

12 Grootaers, Wending, p. 39-43. Voor een goede inleiding op Illich, zie Hans Achterhuis, Filosofen van de derde wereld, 1975, p. 82-103.

13 Bijvoorbeeld Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy, Shattering the Dreams of the Post Cold War, 2000.

14 Giuseppe Alberigo ed., History of Vatican II. Vol. I, Announcing and Preparing Vatican II Council. Towards a new Era in Catholicism, 1995, p. 10.

15 Gérard van Tillo e. a., Tot vrijheid geroepen: katholieken in Nederland, 1946-2000, 1999. Kardinale kwesties in katholiek Nederland, 1970-1987: persoonlijke herinneringen en bijpassende teksten uit de media, 2005., p. 163.

16 Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 2005, p. 366.

17 De grote denkfout van Thomas van Aquino is dat hij Plato en Aristoteles met elkaar heeft proberen te verzoenen. In feite paste hij de aristoteleaanse denkschema’s – de wetten van de logica – toe op platonische hersenspinsels. Hij bouwde een logisch denksysteem op een absurd fundament, de gedachte dat de natuur een ingebouwde ethiek kent, die gegarandeerd wordt door het bestaan van God. Job had dat vijftien eeuwen eerder al weerlegd, en de moderne sociobiologie brengt dit denkstelsel de genadeslag toe.

18 De beste biografie van pater Damiaan is mijns inziens nog steeds die van John Farrow, Damien the Leper, 1937, in 1999 in het Nederlands vertaald. Zij heeft feitelijk als basis gediend voor het script van de film van Paul Cox, The Story of Father Damien, 1999. De generiek vermeldt echter de Vlaamse historica Hilde Eynikel, Damiaan. De definitieve biografie, 1997, vertaald als Molokai. The Story of Father Damien, 1999. Zij is inderdaad opgetreden als adviseur, maar de vraag is of dit de film ten goede is gekomen: haar wetenschappelijke biografie van de heilige is één grote warhoop, ziek aan de eeuwige kwaal van de verbeeldingloze geschiedschrijving, geen enkel detail wordt losgelaten, terwijl de rode draad ver zoek is. Behalve massa’s overbodige details brengt zij vanuit haar archievenonderzoek dus fundamenteel niets nieuw bij terwijl de narratieve structuur volkomen ontbreekt, en de meest aangrijpende scènes uit de film – als de biechtscène vanuit het roeibootje – zo weggeplukt zijn uit het verhaal van Farrow (p. 153 in Nederlandse vertaling, p. 164 bij Eynikel). Veel overzichtelijker is dan weer de Hawaïaanse biografie door Gavan Daws, Holy Man: Father Damien of Molokai, 1994, vertaald als Pater Damiaan. De heilige man van Molokai. Maar ook zij is niet wezenlijk sterker dan het verhaal van Farrow, dat ten onrechte als verouderd wordt behandeld.

19 Tribunal hears case for John Paul’s beatification, in The Tablet, 12/11/05.


Terug naar Hoofdstuk 5


Hoofdstuk 6.

1 R. Tura, Joseph Ratzinger, in P. Vanzan & H. J. Schultz ed., Lessico dei Teologi del seculo XX, 1978.

2 Andrew M. Greeley, Intriges rond de Stoel van Petrus, 1979, p. 12.

3 Richard Bernstein, Daniel J. Wakin & Mark Landler, The New York Times 24/04/05.

4 Lieven Boeve, Leven in de waarheid die liefde is. De heilstheologie van Joseph Ratzinger, 1990. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling faculteit godgeleerdheid KU Leuven, p. 171.

5 Joseph Ratzinger beschreef zijn ervaringen in vier uitvoerige nota’s: Die erste Sitzungsperiode des 2. Vatkanischen Konzils. Ein Rückblick, 1963. Das Konzil auf dem Weg. Rückblick auf die zweite Sitzungsperiode, 1964. Ergebnisse und Probleme des dritten Konzilsperiode, 1965. Die letzte Sitzungsperiode des Konzils, 1966.

6 Het ging om de Nederlandse uitgever Paul Brand van Gooi en Sticht.

7 Joseph Ratzinger, De kern van ons geloof. Hedendaagse verworvenheden en nieuwe inzichten, 1968.

8 Boeve, Leven in de waarheid, p. xxii.

9 Ignace D'hert en & Jos Vandikkelen, Er is een nieuw concilie nodig, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 60 (2005) 4.

10 Informations catholiques internationales, 15/5/1969. Overgenomen in Le Monde 12/8/1969 en in Publik-Forum 15/8/1969. Geciteerd in Hans Küng, Unfhelbarkeit, 1970. Vertaald als Onfeilbaar?, p. 228-232.

11 José De Broucker, Het Dossier Suenens, 1970. Met reacties van M.-D. Chenu, Karl Rahner, Hans Küng.

12 Joseph Ratzinger, Widersprüche im Buch von Hans Küng, in Karl Rahner ed., Zum Problem der Unfehlbarkeit. Antworten auf die Anfrage von Hans Küng, 1971, p. 97-116.

13 Zie Appendix, Petrus zelf was waarschijnlijk nooit in Rome.

14 Hans Küng, Waarom priester?, 1971, p. 12.

15 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1959.

16 Het is dat wat later zijn volgeling gedaan heeft toen hij op zijn beurt aangeklaagd werd. Niet tot zijn eigen voordeel, overigens. Eugen Drewermann, Worum es eigentlich geht. Protokoll einer Verurteilung, 1992. Drewermann staat een volkomen subjectiviteit voor in religieuze kwesties, en verwijt de kerk feitelijk dat zij zich op een objectieve basis heeft ontwikkeld. Hij kan daarom niet duidelijk maken waarom hij persé in die kerk wil blijven, tenzij als actieterrein om te rekruteren voor een alternatieve geloofsvorm.

17 Het opzet van Küng bestond er nu in dat hij de Inquisitie verbieden wilde om – onder welke naam ook – voortaan nog een inquisitie te zijn, dat wil zeggen: een gedachterechtbank. Dat schrijft hij ook in het boekje uit datzelfde jaar, Waarom priester?, p. 18.

18 Harvey Cox, The Silencing of Leonardo Boff, The Vatican and the Future of World Christianity, 1988.

19 Adrienne von Speyr was zelf medisch dokter en gehuwd met een universiteitsprofessor. Zie David L. Schindler, Hans Urs von Balthasar. His life and work, 1991.

20 Geciteerd in David L. Schindler, Heart of the World, Center of the Church, 1996, p. 114-115.

21 Al in het zesde nummer zien we zijn naam opduiken met, God ontmoeten in de hedendaagse wereld. In het negende nummer verscheen van zijn hand Het evangelie als norm en kritiek van alle spiritualiteit in de Kerk. Ook in de derde jaargang (1967) vinden we hem terug met Rechtstreekse verhouding tot God en Waarheid en leven, in de vierde met De vreugde en het kruis (1968). Daarna niets meer.

22 Küng, Bevochten vrijheid, p. 151-153.

23 In feite was de eeuwige dwarsligger von Balthasar – maar dat kreeg de Conciliumgroep te laat door – de theoreticus geworden niet van ‘hun’ bevrijdingstheologie, maar van een lekenspiritualiteit die in het beruchte Opus Dei werd waargemaakt, of in het bijna even omstreden Communione e Liberazione. Evenwel zonder dat hij ooit tot één van die gemeenschappen zou behoren – meer bepaald over Opus Dei publiceerde von Balthasar een heel kritische analyse. Küng, Bevochten vrijheid, p. 504. Zie ook p. 310.

24 Küng, Bevochten vrijheid, p. 470.

25 Joseph Ratzinger & Vittorio Messori, Entretien sur la foi, 1985, p. 17.

26 Raymond Brown & John Meier, Antioch and Rome: New Testament cradles of catholic christianity, 1983. Zie ook Appendix Petrus was waarschijnlijk nooit in Rome.

27 Joseph Ratzinger, Wer verantwortet die Aussagen der Theologie? Zur Methodenfrage, in Hans Urs von Balthasar, Diskussion über Hans Küngs Christ-sein, 1976, p. 7-18.

28 Ted Schoof ed., De zaak Schillebeeckx. Officiële stukken, 1980, p. 188.

29 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962.

30 Theo Steltenpool, De Jezus van professor Schillebeeckx, 1977, diende Schillebeeckx conservatief van repliek in hetzelfde jargon als de dominicaan gebruikt had, maar ging volkomen de mist in.

31 Geciteerd in Peter Hebblethwaite, Rome, Schillebeeckx en Küng, 1980, p. 70.

32 Hans Küng, Bevochten vrijheid, p. 427.

33 August B. Hasler, Wie der Papst unfhelbar wurde, 1979. Ook Pius IX, päpstliche Unfehlbarkeit und I Vatkanisches Konzil, 1977. Geciteerd in Hebblethwaite, Rome, Schillebeeckx en Küng, p. 85-86.

34 Geciteerd in Hebblethwaite, Rome, Schillebeeckx en Küng, p. 77.

35 Thomas & Witts, Pontifex, p. 468 plus noot 4 p.526-527.

36 Geciteerd in Hebblethwaite, Rome, Schillebeeckx en Küng, p. 99.

37 Thomas & Witts, Pontifex, p. 469.

38 Zie ook Walter Krikilion, De merkwaardige alliantie van dood en leven. Psychologie en theologie bij Jacques Pohier, 1998.

39 Lieven Boeve, Onderbroken traditie. Heeft het christelijk verhaal nog toekomst?, 2004, p. 142.


Terug naar Hoofdstuk 6


Hoofdstuk 7.

1 Ton H. M., van Schaik, Alfrink: een biografie, 1997, p. 436-437.

2 Gordon Thomas & Max Morgan Witts, Pontiff, 1983. Vertaald als Pontifex, p. 274.

3 Leo Joseph Suenens, Terugblik en verwachting. Herinneringen van een kardinaal, 1991.

4 John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy. Financing the Vatican, 1850–1950, 2005.

5 Thomas & Witts, p. 173.

6 Thomas & Witts, p. 178-179.

7 K. Widstadt, On the Eve of the Second Vatican Council. In Alberigo ed., History of Vatican II, p. 496-499.

8 Rupert Cornwell, God’s Banker, 1983. Vertaald als Le banquier du Vatican, p. 41-48. Cornwell was correspondent van de Financial Times in Rome. Zijn boek is bijzonder degelijk en opvallend weinig speculatief.

9 Degelijke karakterschets van Sindona bij Rupert Cornwell, Le banquier, p. 32-40.

10 Thomas & Witts, p. 180.

11 Peter Robb & Joris Vermeulen, Middernacht op Sicilië, 2000.

12 Rupert Cornwell, Le banquier, p. 256.

13 Een late uitloper Heribert Blondiau, Udo Gümpel, Der Vatikan heiligt die Mittel, 1999. Meest spectaculair een documentaire film van Giuseppe Ferrara, I Banchieri di Dio, 2002. Essentieel deden ze meestal het werk van Rupert Cornwell over, soms schreven ze hem gewoon maar af.

14 John Cornwell, Als een dief in de nacht. De dood van Johannes Paulus I, 1989.

15 Rupert Cornwell, Le banquier, p. 55.

16 Rupert Cornwell, Le banquier, p. 230.

17 Tad Szulc, John Paul II. The Biography, 1995, p. 380. In het boek staat verkeerdelijk ‘Jan’ Szulc.

18 Thomas & Witts, p.462-465.

19 Thomas & Witts, p. 42.

20 Hebblethwaite, Three Popes, p. 65. Thomas & Witts, p. 203.

21 Hebblethwaite, Three Popes, p. 78.

22 John Cornwell, Als een dief, p. 236. Volgens Thomas & Witts zat Luciani tussen Benelli en Felici, en Wojtyla tegenover de Oostenrijkse primaat Franz König.

23 Thomas & Witts, p. 238.

24 Hebblethwaite, Three Popes, p. 126.

25 Thomas & Witts, p. 285.

26 David Yallop, In God's Name. An Investigation into the Murder of John Paul I, 1985. Vertaald als Gods wil of mafia? De onverklaarde dood van Johannes Paulus I., p. 212.

27 Thomas & Witts, p. 315-320.

28 Thomas & Witts, p. 338.

29 Thomas & Witts, p. 337.

30 Yallop, Gods wil, p. 204. Volgens Thomas & Witts, p. 301 had de Vaticaanse dokter Buzonnetti, samen met Luciani’s huisarts uit Venetië, de paus uitvoerig hebben onderzocht en medicamenten hebben voorgeschreven. John Cornwell, Als een dief, zal in deze de visie van Yallop ondersteunen.

31 John Cornwell, Als een dief, p. 18.

32 Thomas & Witts, p. 328-333.

33 De roman van Dan Brown, die zich erop beroemt zich steeds op nauwgezet onderzoek te steunen, verscheen ongeveer vijftien jaar nadat dit al bekend was geraakt.

34 John Cornwell, Als een dief, p. 264-265.

35 Thomas & Witts p. 301-302 beweren dat beide dokters hem samen hebben onderzocht, kort voor zijn dood.

36 In het Eindhovens Dagblad 24/5/85. Geciteerd in van Tillo, Tot vrijheid geroepen, p. 391.

37 Gordon Urquhart, The Pope’s Armada: Unlocking the Secrets of Mysterious and Powerful New Sect. in the Church, 1995.

38 Ton Van Schaik geciteerd door Joeri Boom in De Groene Amsterdammer 22/09/1999.

39 Küng, Bevochten vrijheid, p. 504.

40 Bernstein & Politi, p. 100.

41 Herman H. Somers, Geheim en wijsheid der Jezuïeten, Het epos van een militante orde (1540-1990), 1991.

42 Stefan Seminckx & F. Perreau, Antwoord op desinformatie, 1987.


Terug naar Hoofdstuk 7


Hoofdstuk 8.

1 De best leesbare en ook meest degelijke biografie van Karol Wojtyla is ongetwijfeld Carl Bernstein & Marco Politi, His Holiness. Pope John Paul and the Hidden History of Our Time, 1996. Vertaald als Zijne Heiligheid. Johannes-Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd. Interessant vooral omwille van zijn kennis van de Poolse toestanden maar veel te hagiografisch is Tad Szulc, Pope John Paul II. The Biography, 1995. Een indringende kritiek op dit werk werd geschreven door Rembert G. Weakland, benedictijn en aartsbisschop van Milwaukee, Papal biography sheds some light, leaves areas unlit, National Catholic Reporter 11/8/95. Weakland verwijt Szulc vooral dat hij heenglijdt over de Marcinkus-perikelen, niet wijst op het gebrek aan respect voor de mensenrechten van de paus in niet-communistische landen, nauwelijks melding maakt van de neiging tot mysticisme bij Wojtyla en ook – merkwaardig toch – dat hij al te gemakkelijk van Joseph Ratzinger de zondebok maakt in de aanhoudende conflicten met steeds meer theologen, verspreid over alle continenten.

2 Władisław Mickiewicz, Adam Mickiewicz, sa vie et son œuvre, 1888. p. 109-134.

3 Szulc, Pope John Paul II, p. 110, 212.

4 Mickiewicz, Adam Mickiewicz, p. 224-230.

5 Bernstein & Politi, p. 36.

6 Czeslaw Milosz in La Pensée captive, Essai sur les logocraties populaires, zijn hoofdwerk uit 1953.

7 Szulc, Pope John Paul II, p. 111-118.

8 Bernstein & Politi, p. 80.

9 Bernstein & Politi, p. 71-72.

10 Bernstein & Politi, p. 115.

11 Voor de rol van Wojtyla op het concilie zie Jan Grootaers, Actes et acteurs à Vatican II, 1998., p. 96-130.

12 Jan Grootaers, De onverwachte wending, 1981, p. 36-37, met een verwijzing naar Vivante Afrique, p. 232 (1964).

13 Er waren ook een 750 Latijns- en een 250 Noord-Amerikanen, maar beide groepen stonden bij de aanvang van het concilie sterk onder Europese invloed, en traden nog niet op de voorgrond.

14 Bernstein & Politi, p. 88. Grootaers, Wending, p. 197.

15 Grootaers, Wending, p. 55.

16 Tad Szulc, Pope John Paul II. The Biography, 1995, p. 227-229.

17 Voor de rol van Wyszinski op het concilie zie Grootaers, Actes et acteurs, p. 326-338.

18 Jerzy Kloczowski, Les évêques polonais et le deuxième Vatican, 1989, p. 165-177.

19 Bernstein & Politi, p. 96, met een verwijzing naar kerkhistoricus Andrzej Bardecki, een Poolse uitgever.

20 Szulc, John Paul II, p. 246.

21 Michael H. Bernard, The Origins of Democratization in Poland, 1993.

22 Peter Hebblethwaite, The Year of Three Popes, 1978, p. 153.


Terug naar Hoofdstuk 8


Hoofdstuk 9.

1 De film The Mission met Robert De Niro gaat daarover.

2 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, 1971.

3 Tad Szulc, John Paul II. The Biography, 1995. p. 326.

4 Carl Bernstein & Marco Politi, His Holiness. Pope John Paul and the Hidden History of Our Time, 1996. Vertaald als Zijne Heiligheid. Johannes-Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd, p. 222.

5 Gordon Thomas & Max Morgan Witts, Pontiff, 1983. Vertaald als Pontifex, schetsen een plausible psychologisch profiel van Mehmet Ali Agça.

6 Bernstein & Politi, p. 284.

7 Bernstein & Politi, p. 287-2883

8 Szulc, Pope John Paul II, p. 325.

9 Ralph Martin, The Catholic Church at the End of an Age. What is the Spirit Saying?, 1994, p. 38.

10 Martin, The Catholic Church, p. 42.

11 Martin, The Catholic Church, p. 45.


Terug naar Hoofdstuk 9


Hoofdstuk 10.

1Karl Rahner, Ich protestiere, in Publik-Forum 8 (1979), 23. Ook G. Stachel, Warum Kardinal Ratzinger Unrecht hat, en Ratzingers Antwort auf Rahner in Ibidem 9 (1980) 4.

2 John L. Allen, Cardinal Ratzinger: the Vatican's enforcer of the faith, 2000, p. 126.

3 Jan Bluyssen, Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen, 1995, p. 467.

4 Kardinalen: Joseph Ratzinger, Alfonso López Trujillo, Giovanni Battista Re, Ignace Moussa I Daoud, Francis Arinze, Desmond Connell, Tarcisio Bertone, Jorge Arturo Medina Estévez, James Francis Stafford, Zenon Grocholewski, Crecenzio Sepe, Mario Francesco Pompedda, Walter Kasper en Jean-Louis Tauran. Aartsbisschoppen: William Joseph Levada, Henryk Muszynski, Salvatore Fisichella en Angelo Amato.

5 Robert Mickens, Rome synod: the inside story, in The Tablet 29/10/05.

6 Giancarlo Zizzola, Opus Dei, speerpunt van de pauselijke restauratiewil in Latijns-Amerika, in Kultuurleven, 54 (1984) 4, p. 606-607. Met instemming geciteerd in Van Bosbeke, Opus Dei, p. 11.

7 Leonardo Boff, Kirche: Charisma und Macht. Studien zu einer streibaren Ekklesiologie, 1985, p. 87, 91-94, 98.

8 Boff, Charisma und Macht, p. 192, 215, 238.

9 Boff, Charisma und Macht, p. 144.

10 Leonardo Boff, Dokumente eines Konfliktes um die Theologie der Befreiung. Das Buch (Kirche: Charisma und Macht’ in der Diskussion. Eine Piblik-Forum Dokumentation, 1984, p. 92.

11 Wie na het lezen van dit boek volhoudt dat het toeval niet bestaat, gelooft waarschijnlijk ook dat vlinders hooi eten: het Ambrosiana dossier ingezet door de Brit Rupert en afgesloten door de Brit John Cornwell, onafhankelijk van elkaar. En twee franciscaanse Brazilianen van Duitse afkomst, respectievelijk Lorscheider en Lorscheiter. Hoe vaak moeten teerlingen vallen om dit resultaat te geven?

12 In 1978 waren zestien van de twintig Latijns-Amerikaanse kardinalen aanhangers van de bevrijdingstheologie, aldus Hebblethwaite, Three Popes, p. 53.

13 Harvey Cox, The Silencing of Leonardo Boff, The Vatican and the Future of World Christianity, 1988. Cox steekt zijn sympathie voor Boff niet onder stoelen of banken, maar neemt tegelijk een zeer begrijpende houding aan ten overstaan van Ratzinger, die hij in zeer lovende termen portretteert.

14 Een korte maar krachtige analyse van het heidense karakter van de modieuze bevrijdingstheologen door Luke Timothy Johnson, A New Gnosticism: an Old Treath to the Church, in Commonweal 5 (2004) november, overgenomen in Doctrine & Life 55 (2005) 9, p. 2-12.


Terug naar Hoofdstuk 10


Hoofdstuk 11.

1 De onaangename vergelijking van Joseph Ratzinger met een agressieve hond gaat terug op H. Meesmann, Warum der römische Wachhund bellt. Schriftauslegung in Widerstreit, in Publik-Forum 19 (1990), 3.

2 Aldus John Jay Hughes in een bespreking in het jezuïetenblad America 15/08/05 van Robert Moynihan ed., Let God’s Light Shine Forth. The Spiritual Vision of Pope Benedict XVI, 2005.

3 Gitta Sereny, Albert Speer: verstrikt in de waarheid, 1999. Joachim Fest, Speer: een biografie, 2000.


Terug naar Hoofdstuk 11